De staatssecretaris van Financiën stuurde vandaag een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de herijking van de aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag. In de brief gaat de staatssecretaris onder meer in op de ambitie en het proces van de herijking, en de oplossingsrichtingen.
De bestuurlijke bijpraatsessie van 26 november over hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire stond in het teken van de herijking. Afgelopen weken zijn er diverse bestuurlijke overleggen geweest waarin de hoofdlijnen van de herijking zijn besproken.
Tijdens de VVCM Credit Expo op donderdag 28 oktober 2021 is het Schuldenknooppunt uitgeroepen tot winnaar van de Credit Management Innovation Award.
Huurders van een sociale huurwoning kunnen een eenmalige huurverlaging aanvragen, als zij na 2019 een inkomensdaling hebben gehad. Omdat veel huurders hiervan niet op de hoogte zijn, vraagt de VNG aan gemeenten om dit bij huurders onder de aandacht te brengen.
Op 1 januari 2022 starten 10 gemeenten met het experiment gemeentebelastingen, welke 4 jaar zal duren.
De hersteloperatie toeslagenaffaire loopt niet goed en dat raakt gedupeerde ouders. Vanuit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk hebben wij daar zorgen over. We zien in de praktijk dat vertrouwen echt hersteld kan worden, maar dat kan alleen met maatwerk, aandacht en zorgvuldigheid.
In de Kamerbrief over het steun- en herstelpakket vanaf het 4e kwartaal 2021 wordt aangegeven dat de eerder gereserveerde middelen voor de bijzondere bijstand (€ 15 miljoen) en het gemeentelijke schuldenbeleid (€ 30 miljoen) voor gemeenten beschikbaar worden gesteld.
Op verzoek van minister Koolmees van SZW heeft de VNG een bestuurlijke reactie gegeven op de consultatie van de concept- Nota van Wijziging van de ‘Verzamelwet SZW 2022’ en het concept wijzigingsbesluit ‘Besluit beslagvrije voet’.
Op 9 september heeft de VNG in samenwerking met de NVVK een online zomersessie ‘Samen in gesprek over goede lokale schuldhulp’ georganiseerd.
De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn bij gemeenten.