Als professional kunt u in uw werk te maken krijgen met casussen waar mogelijk radicalisering of extremisme speelt. Het gaat vaak om complexe situaties. Hoe gaat u hiermee om als gemeenteambtenaar, hulpverlener, docent, jongerenwerker of wijkagent?
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) stuurde gisteren (28 oktober) alle burgemeesters een Handreiking depolarisatie. De handreiking is tot stand gekomen na gesprekken met gemeenten te maken kregen met uitingen van grote tegenstellingen in de samenleving.
Van tweehonderd kinderen is bekend dat ze in voormalig IS-gebied verblijven. Hoe verloopt de samenwerking als een van deze kinderen terugkomt in Nederland? De Raad voor de Kinderbescherming geeft een actueel overzicht van wat er op dit moment is geregeld.
Polarisatie tussen jongeren lijkt niet toe te nemen, goede preventie blijkt vaak incidenten te voorkomen. Wel maken experts zich zorgen over toenemende segregatie en over polarisatie tussen jongeren en instituties.
Polarisatie manifesteert zich door vervreemding, vooroordelen, onbegrip, discriminatie, uitsluiting. Uiteindelijk kan dit resulteren in spanningen en conflicten tussen groepen. Hoe kunt u polarisatie signaleren, voorkomen en tegengaan? En hoe bevordert u verbindingen tussen bevolkingsgroepen?
Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP) ontwikkelde een werkwijze bij het melden van vermoedens van radicalisering. De werkwijze ondersteunt professionals in het jeugddomein bij het nemen van zorgvuldige besluiten over het delen van informatie.
Wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Deze sleutelfiguren zijn samen beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden. De handreiking Lokaal Netwerk sleutelfiguren helpt gemeenten.
Radicalisering en extremisme hebben vele oorzaken en voedingsbodems. Gemeenten hebben vooral een belanrijke rol in de preventieve aanpak. De integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) moet worden doorontwikkeld en bestendigd.
Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf nu terecht bij het landelijk Platform JEP. Minister Hugo de Jonge (VWS) en Naïma Azough (voormalig speciaal rapporteur preventie extremisme) hebben dit gisteren geopend.
Het is essentieel dat gemeenten hun kennis over radicalisering op peil houden, en om in gesprek te blijven met de netwerken die daarvoor nodig zijn. Dat vereist contacten met religieuze leiders, het is belangrijk dat gemeenten niet in een religieuze kramp schieten.