Bij gevallen van huiselijk geweld is soms acuut opvang nodig, in de eigen of in een andere gemeente. De 35 centrumgemeenten in de vrouwenopvang maakten daarover in december nieuwe afspraken.
‘2017 staat, in ieder geval de komende maanden in het teken van eerst de verkiezingen, dan de formatie en dan het aantreden van een nieuw kabinet. Veel onzekerheden, veel variabelen en, na 15 maart wellicht ook veel varianten voor een uitkomst. Maar één ding is zeker: er moet samengewerkt worden.’
Vanaf 2017 verstrekt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de vijf financiële ratio’s aan die gemeenten die vermeld zijn in de geborgde leningsovereenkomsten van de corporatie en die bij WSW ingezet onderpand van de corporatie binnen hun grenzen hebben.
Met ingang van 1 januari 2017 kunnen gemeenten verzoeken voor een vangnetuitkering over 2016 indienen bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Een model van het aanvraagformulier staat op de website van de Toetsingscommissie (zie de link hieronder).
In een in het voorjaar van 2016 aangenomen motie constateren Tweede Kamerleden Van Dijk en Bergkamp problemen rond de de toegang tot de Wlz bij kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De Kamerleden pleiten voor een apart Wlz-afwegingskader voor kinderen.
Niet zozeer meer geld, maar vooral kennis en opbouw van expertise in de eigen organisatie zijn nodig voor een volgende stap in het verbeteren van de informatiehuishouding. Dat blijkt uit onderzoek van ICTU naar digitaal archiveren bij decentrale overheden.
In een gezamenlijke advies 'Het puberbrein van de overheid: informatiebeheer in ketensamenwerking' hebben de Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur aanbevelingen gedaan voor de wijze waarop archivering in ketensamenwerking beter kan.
'Vertrouwen en continuïteit in de bestuurlijke verhoudingen, dat is naar mijn idee de kern waar het om draait en waar dit rapport ons helpt kritisch te kijken naar de huidige praktijk en naar hoe het beter kan en moet’, aldus VNG directeur Jantine Kriens tijdens de overhandiging van het Rfv-rapport.
Het Nederlandse netwerk Child Friendly Cities en de stad Rotterdam nodigen u van harte uit voor een werkbezoek op 3 februari aan de stad Rotterdam over het thema positief en innovatief jeugdbeleid. Tijdens dit werkbezoek is aandacht voor het positief jeugdbeleid in gemeente Goeree-Overflakkee.
Integrale Vroeghulp is dé zorg voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Op 12 december was in Utrecht de Kenniscarrousel Integrale Vroeghulp. Kon u er niet bij zijn? Lees dan onze impressie van de Kenniscarrousel, in woord en beeld!