Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Het is dan bijvoorbeeld moeilijk om op te zoeken wat politieke partijen willen of om een stembiljet te begrijpen. Daarom is er nu de 'Verkiezingskrant in gewone taal'.
In 2015 waren er ongeveer 40.000 peuters die niet naar een voorschoolse voorziening gingen. Voor deze groep hebben Rijk en VNG bestuurlijke afspraken gemaakt, met als doel dat alle peuters gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening. Hiervoor komt extra geld beschikbaar.
Het programma Kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving heeft geïnventariseerd hoe gemeenten uitvoering geven aan de arbeidsverplichtingen in de Participatiewet.
Het kabinet wil de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) nog op een aantal punten wijzigen. Dat moet gebeuren in de Evaluatiewet WNT. Daarnaast moet de werkingssfeer worden vergroot: dat wordt geregeld in het wetsontwerp WNT-3.
De overheveling naar de Wlz van (Wmo-)hulpmiddelen en woningaanpassingen voor thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie gaat definitief niet door. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en de VNG kwamen dit eind november overeen in een bestuurlijk overleg.
De VNG maakte zich de afgelopen jaren sterk voor het terugdringen van regeldruk en het verbeteren van de juridische kwaliteit van regels. Zo hebben we er herhaaldelijk voor gepleit de twee bouwbesluiten die gelden voor horeca-inrichtingen terug te brengen naar één Bouwbesluit.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG hielden oktober vorig jaar voor de vierde keer een bestuurdersdiner. Burgemeesters en de ambtelijke en politieke top van het departement gingen in informele sfeer met elkaar in discussie over een aantal veiligheidsthema’s.
Valt de inkoop van jeugdhulp onder de Aanbestedingswet en wat betekent dit voor gemeenten? In dit bericht leest u meer over de vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor jeugdhulp-diensten.
De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) evalueert de verhoogde asielinstroom. De ACVZ heeft voor de evaluatie aan alle burgemeesters per e-mail een enquête gestuurd over de wijze waarop omgegaan is met de verhoogde asielinstroom in Nederland.
De belangrijkste punten in de vergadering van het College voor Arbeidszaken (CvA) van 12 januari 2017 waren: vaststelling van de conceptarbeidsvoorwaardennota en de normalisatie van de rechtspositie ambtenaren.