Nieuws
De VNG, IPO en UVW hebben nieuwe afspraken over hun financiën gemaakt met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. Doel van de afspraken is bijdragen aan stabiele financiële verhoudingen en aan de gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven.
Gemeenten ontvingen vorige week en afgelopen maandag ledenbrieven met aanvullende stukken voor de Najaars ALV op 1 december. Gistermiddag is een ledenbrief uitgegaan met een vierde nazending.
Het rijk heeft besloten dat asielzoekers per direct meer dan 24 weken per jaar mogen werken. Daarmee kan deels het huidige tekort op de arbeidsmarkt worden opgelost. Ook draagt het bij aan een snellere integratie en zelfredzaamheid van de asielzoeker, die mogelijk minder beroep op bijstand hoeft te doen.
Elk jaar past het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) de tarieven voor herstraatwerkzaamheden aan volgens de actuele indexcijfers. De rekenprogramma's voor de tarieven 2024 zijn nu beschikbaar.
Per 1 januari 2024 wordt de uitvoering van werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, overgeheveld van gemeenten naar het UWV. Vanaf deze datum vragen mensen met een visuele beperking bij het UWV voorzieningen aan die hen helpen bij het uitvoeren van hun werk.
De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de natuurherstelwet. In de wet staan juridisch bindende doelstellingen en verplichtingen voor het herstellen van de natuur en ecosystemen in Europa.
Sociale partners in overheids- en onderwijssectoren en pensioenfonds ABP streven naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027. Alle betrokken partijen zijn ervan doordrongen dat dit secuur, uitlegbaar en evenwichtig moet gebeuren. Ook gaan ze afspraken maken over de overgang naar het nieuwe stelsel.
Demissionair minister Hugo de Jonge voor Wonen moet zich in het wetsvoorstel waarmee hij het rijk de regie wil geven over de volkshuisvesting, beperken tot dat onderwerp. Dat adviseert de Raad van State.
In een gezamenlijke inspanning hebben het kabinet, de NVVK, Divosa en de VNGeen nieuw plan ontwikkeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Het plan gaat gemeenten praktische richtlijnen en handvatten bieden om effectieve en toegankelijke schuldhulp te bieden.
De VNG is positief over het wetsvoorstel Wijziging Huisvestingswet. Daarmee krijgen gemeenten meer sturing op woonruimteverdeling. Bijvoorbeeld door voorrang te geven aan cruciale beroepsgroepen. Dat is goed voor de leefbaarheid in wijken en buurten. We vragen de Eerste Kamer met het voorstel in te stemmen.