Het dashboard eindgebruikerskosten is beschikbaar voor gemeenten. Dat geeft hen inzicht in de kosten van verschillende warmtestrategieën voor eigenaar-bewoners en huurders. Dit helpt gemeenten bij hun totale afweging welke strategie het meest geschikt is als alternatief voor aardgas in een wijk.
Op 31 mei verscheen de meicirculaire gemeentefonds 2021. Hiermee informeert het ministerie gemeenten op basis van de voorjaarsbesluitvorming over de gemeentefondsuitkeringen. In deze bijdrage enkele highlights uit de meicirculaire met duiding.
‘Onder toegang in het sociaal domein versta ik dat iedereen die een hulpvraag heeft, die vraag kan stellen en vervolgens gehoord wordt. Inwoners moeten weten waar ze terecht kunnen.'
Onder de huidige omstandigheden is de Wet Digitale Overheid (Wdo) niet goed uitvoerbaar voor gemeenten. Dat blijkt uit een eerste impactanalyse van de VNG.
De VNG wil verlichting zien op de effecten van het abonnementstarief voordat we afspraken maken met het rijk over de toekomst van de Wmo. In lijn hiermee stelden we onlangs in een bestuurlijk overleg samen met VWS neutraal uitgewerkte maatregelen vast die kunnen bijdragen aan een betere sturing op de Wmo.
De VNG heeft de modelverordening leges gewijzigd naar aanleiding van een aantal wetswijzigingen. In navolging van veel gemeenten zijn ook tariefbepalingen toegevoegd omtrent huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties. In onze ledenbrief lichten we de wijzigingen toe.
De VNG besprak op 26 mei in een bestuurlijk overleg met demissionair minister De Jonge (VWS) de toekomst van de Wmo. Daarbij kwamen mogelijke maatregelen voor de korte termijn aan de orde en spraken we ook over de financiële beheersbaarheid van de Wmo op (middel)lange termijn.
Het modelstembiljet dat wordt gebruikt voor Nederlanders die in het buitenland wonen, is door zijn afmetingen eenvoudiger te tellen. Daardoor kan het telproces sneller, beter en gemakkelijker worden uitgevoerd. Het is belangrijk de positieve ervaringen zo snel mogelijk te benutten voor kiezers in Nederland.
Het kabinet stelt voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Daarnaast voeren gemeenten maatregelen uit waarmee in 2022 € 214 miljoen wordt bespaard op de jeugdzorguitgaven.
Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Met stap 3 (vanaf 5 juni) mogen buurt-, dorp- en gemeenschapshuizen weer meer activiteiten organiseren. Dat kan alleen op een veilige manier als in elk buurthuis oog blijft voor de basis- en aanvullende maatregelen.