Wij hebben artikel 2:79 van de Model-Algemene plaatselijke verordening (APV) over woonoverlast in overeenstemming gebracht met artikel 151d van de Gemeentewet zoals dit sinds 1 januari 2021 luidt.
De voorzitter opent de vergadering met het welkom heten van 2 nieuwe (tijdelijke) bestuursleden. Als eerste Ojanne de Vries-Chang, raadslid in Heerenveen. Daarnaast is Ed Anker (wethouder in Zwolle) aangetreden als bestuurslid. Hij is ook de nieuwe voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit.
De VNG heeft een webcollege gemaakt met basiskennis over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Die treedt op 1 juli 2022 in werking. De wet is een stelselwijziging die voorbereiding vergt van gemeenten. Gemeenten moeten hun VTH-systeem aanpassen en aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Iedereen streeft naar een gezond en gelukkig leven. Dat gaat gepaard met talrijke ontwikkelingen en opgaven die per levensfase van elkaar verschillen. We brachten de opgaven en levensfasen in kaart op een levensloopbanner met de titel 'Een goed leven in Nederland'.
De vakbonden hebben 16 september bij de VNG gedemonstreerd voor een gemeentelijke cao. Zij overhandigden een petitie die door ruim 16 duizend medewerkers werd ondertekend.
Steeds meer gemeenten hebben een toegankelijkheidsverklaring over hun websites en apps. Het aantal met een 'A- of B-status' (voldoet volledig of gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen) neemt toe. Volgens Logius is dat mede te danken aan de inzet van het VNG Aanjaagteam Digitale toegankelijkheid.
Mensen die sinds de coronacrisis (12 maart 2020) hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, én moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen vanaf vandaag terecht bij alle 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s).
Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog liggen in de Nederlandse grond en waterbodem, verspreid over het hele land, nog ontplofbare oorlogsresten. Het nieuwe online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) biedt gemeenten kennis over het omgaan met deze explosieven.
De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn bij gemeenten.
Verschillende professionals zijn aan zet om inwoners wegwijs in het complexe zorglandschap, waaronder toegangsprofessionals en onafhankelijke cliëntondersteuners. Wat zijn de uitdagingen waar zij in de samenwerkingen tegenaan lopen? En hoe kan de samenwerking bevorderd worden?