De VNG heeft de toolkit voor het preferent proces loonkostensubsidie (LKS) in beheer genomen. Doel van de loonkostensubsidie is om het makkelijker te maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Ongeveer 260 gemeenten maken er al gebruik van.
Gemeenten die de tekst van hun ambtseed willen wijzigen, kunnen hun wijziging tot en met 14 maart 2023 doorgeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gewijzigde tekst wordt dan opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.
Zoals eerder bericht, biedt ZonMw gemeenten en onderwijsinstellingen weer subsidiemogelijkheden om een kort project voor Maatschappelijke Diensttijd te organiseren. De deadline voor het aanvragen van subsidie is verschoven van 28 februari naar 20 april 2023, 14.00 uur.
Welke samenloop van zorgsoorten uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) kwamen in uw gemeente voor? Een verkennend onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit en een dashboard van het Informatieknooppunt Zorgfraude geven u overzicht.
De VNG Model Re-integratieverordening Participatiewet is aangepast en de VNG Model Verordening loonkostensubsidie Participatiewet wordt ingetrokken. Deze aanpassingen hebben gevolgen voor beleid en uitvoering bij gemeenten.
ZonMw heeft een nieuwe 'Inspiratiewijzer dagactiviteiten voor mensen met dementie' uitgebracht. Het online magazine bevat aansprekende voorbeelden en praktische tools voor gemeenten om hun aanbod van dagactiviteiten te versterken.
Het deze zomer tijdelijk voorrang geven aan de huisvesting van statushouders blijkt in de gemeente Utrecht ook goed uit te pakken voor andere kwetsbare doelgroepen. Door een 'deal' met de Veiligheidsregio Utrecht, de provincie en het rijk kwam er ruimte en geld voor 1.000 extra tijdelijke woningen.
‘Vanuit het kabinet is er extra geld voor de aanpak van internationale problemen als klimaatverandering en conflict. Als rijksoverheid kunnen we dat niet alleen doen, daar hebben we lokale overheden bij nodig', zegt Kitty van der Heijden, directeur-generaal Internationale Samenwerking bij Buitenlandse Zaken.
Verschillende gemeenten hebben recent hun stedenrelatie met Chinese steden heroverwogen of opgezegd. Gemeenten zoeken soms naar hoe een stedenrelatie met China kan worden ingericht en welke positie ze hierin moeten innemen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Informatie- en Contactpunt China.