De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan snel. De VNG brengt daarom regelmatig trends onder de aandacht. In deze Trendupdate: de inzet van data en algoritmen door overheden.
Voor de totstandkoming van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht is het opbouwen van een netwerk rondom de centrale zorgverlener en een duidelijke rolverdeling binnen het netwerk belangrijk. Dit blijkt uit een procesevaluatie van het RIVM onder 25 van de 30 gemeenten die eind 2020 werkten met deze aanpak.
Op 16 juni 2021 nam de Algemene Ledenvergadering van de VNG een motie van de gemeente Rotterdam aan over de opname van een specifiek artikel over het gebruik van lachgas in de model- Algemene plaatselijke verordening (APV).
Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor monitoring en evaluatie van de nieuwe wet. Het ministerie van SZW heeft het CBS gevraagd om kwantitatieve gegevens voor monitoring en evaluatie van de Wet inburgering 2021 te verzamelen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol.
De commissie vergaderde met collega’s van Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Het hoofdonderwerp was de Nationale omgevingsvisie (NOVI) en regie op de ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn de VNG-reactie op het rapport van de commissie Van Aartsen en de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) besproken.
Vanaf nu informeren we u maandelijks over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet. We nemen u elke maand mee in de ontwikkeling van het DSO, laten zien wat u de komende periode verder kunt verwachten en bieden handvatten en tools om de keten werkend te krijgen in uw eigen organisatie.
In 2021 is eenmalig € 0,68 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd voor de implementatie van ‘informed consent’ in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Gemeenten moeten met hun JGZ-organisaties de afspraak maken dat op 1 januari 2022 ‘informed consent’ is geïmplementeerd.
ABP verwacht dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2022 stijgt met 1,5%-punt van 25,9% naar 27,4%. Het pensioenfonds maakte dat vandaag bekend.
Het ministerie van BZK heeft een routekaart gepubliceerd voor de vaststelling en uitkering van de compensatie van inkomstenderving bij gemeenten door corona in 2020. Om de compensatie nog in 2021 te ontvangen, is op korte termijn actie van gemeenten nodig.
Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers problemen ondervinden in de toegang tot de verschillende voorzieningen en regelingen. Ze zijn niet altijd bekend met die regelingen en een aanvraag indienen wordt vaak ervaren als een lastig proces. Onduidelijkheid over de mantelzorgverklaring is ook een hindernis.