Gemeenten worden opgeroepen om hun steunmaatregelen uit 2020 tijdig aan te leveren bij het ministerie van BZK. Kenniscentrum Europa decentraal constateert dat de aanlevering van data dit jaar langzamer op gang komt dan in voorgaande jaren. De deadline voor het insturen van de rapportage is 31 mei 2021.
Participatie is in de Omgevingswet vormvrij. Bij het opstellen van participatiebeleid en het inregelen van participatie voor initiatieven heeft een gemeente dus veel beleidsvrijheid. Toch stelt de Omgevingswet een aantal eisen. De VNG heeft een spiekbriefje participatie voor de Omgevingswet opgesteld.
In een nieuwe corona-update gaat de VNG in op de quarantaineplicht, pilots met toegangstesten, inspecties door de NVWA op terrassen en de activiteiten van de VNG-commissie Sociale impact COVID-19 (commissie Depla).
Vanuit het project Verbeteragenda toegang hulpmiddelen zijn 2 convenanten opgeleverd om als gemeente in uw uitvoeringspraktijk over te nemen. We roepen u op deze convenanten ook op gemeentelijke niveau te ondertekenen en de ondertekening daarvan aan te melden via een speciaal geopend register.
Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting blijven heffen.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en voor het toezicht daarop. De wet verplicht de IGJ om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de uitvoering van het Wmo-toezicht. Ook in voorgaande jaren is dit onderzoek uitgevoerd.
'Succesfactoren voor een economisch team of ondernemersloket' en 'Lokaal kopen en denken': met deze 2 artikelen vervolgen we de reeks 'Ondernemers door de crisis helpen'.
De VNG-commissie Sociale impact COVID-19 roept gemeenten en rijk op om gezamenlijk te werken aan een langetermijnagenda zodat de samenleving versterkt uit de coronacrisis kan komen. De notitie van de commissie en de bijbehorende praatplaat helpen gemeenten in hun aanpak naar sociaal herstel en innovatie.
Het is noodzakelijk om gedupeerde ouders die zich in een Msnp-traject (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen) bevinden snel te helpen. De VNG is met de Belastingdienst/UHT in gesprek om alle gedupeerde ouders zo spoedig mogelijk uit de minnelijke schuldsanering (MSNP) te halen.
De VNG heeft samen met onder meer gemeenten, woningcorporaties, woonwagenbewoners en het ministerie van BZK de ‘Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ opgesteld. De Wegwijzer is een nadere invulling van het in 2018 door het ministerie van BZK uitgebracht landelijk beleidskader.