Het kabinet laat zien dat zij serieus stappen wil zetten om de door haar in het verleden gemaakte fouten in de kinderopvangtoeslagenaffaire te herstellen en in de toekomst te voorkomen. Dit is een eerste stap om bij de gedupeerde ouders het vertrouwen in de overheid als geheel te herstellen.
Afgelopen week hebben beide Kamers met minister Ollongren van BZK debat gevoerd over het Koninklijk Besluit Omgevingswet. Het Koninklijk Besluit bevat de voorgestelde datum voor inwerkingtreding. Nu het kabinet is gevallen, neemt de onduidelijkheid echter toe.
De VNG doet nogmaals een oproep aan alle gemeentebestuurders om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren, op wie corona onevenredig veel impact heeft. Van 1 tot 5 februari 2021 geven we een boost aan deze belangrijke dialoog. Als voorbereiding hierop is er op 26 januari een bijzonder webinar.
Op 2 februari spreekt de Tweede Kamer over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen. De VNG en Divosa benadrukken in een brief dat onze kwetsbare inwoners gebaat zijn met een systeem dat zich kenmerkt door duidelijkheid, transparantie en eenvoud.
In een ledenbrief deelt de VNG de definitieve agenda en stukken voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 februari 2021. De ALV vindt in digitale vorm plaats vanwege de coronamaatregelen.
Op 14 januari is de Eerste Kamer in debat gegaan met de minister over het Koninklijk Besluit voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gemeenten herkennen de zorgen die de Eerste Kamer heeft. Voor gemeenten is ook duidelijkheid over de inwerkingtredingsdatum van groot belang.
Volgende week is in de Tweede Kamer het Openbaar rondetafelgesprek studiegroepen begrotingsruimte en interbestuurlijke en financieel verhoudingen. Via ons position paper brengen we de deelnemers op de hoogte van een paar punten die meer aandacht verdienen.
Het Europees Comité van de Regio’s gaat een langetermijnvisie opstellen voor de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking. Aanleiding zijn de bestaande knelpunten en de ervaringen met de coronacrisis. Gemeenten en andere organisaties uit grensregio’s worden uitgenodigd om hieraan bij te dragen.
De Tijdelijke regeling verkiezingen COVID-19, een uitwerking van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19, bevat eisen die kunnen zorgen voor uitvoeringsproblemen bij gemeenten. Dat schrijven de VNG, de NVVB en het NGB in reactie op de consultatie.
In een reactie op de internetconsultatie wet invoering leerrecht laat de VNG weten dat gemeenten de richting van deze wet ondersteunen. Het is belangrijk om het recht op ontwikkeling vast te leggen en hier middels een wet vorm aan te geven. Toch ligt er volgens ons nog een grote opgave om tot inclusief...