Volgens het CBS is in 2020 het aantal verkeersslachtoffers met 8% gedaald ten opzichte van 2019. Dit lijkt een goed begin, maar het aantal slachtoffers onder fietsers is het hoogst in 25 jaar en door corona is de verkeersintensiteit een stuk lager geweest.
Hoe zorgt u voor rechtmatige besteding van het pgb? Wat kunnen we als gemeenten om toezicht op de Jeugdwet te versterken? En welke mogelijkheden zijn er voor terugvordering? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde bij de regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht die in april en mei plaatsvinden.
Gemeente Hillegom behoort landelijk tot de koplopers op het gebied van de implementatie van de Omgevingswet. In 2018 stelde Hillegom als een van de eerste gemeenten de 'Omgevingsvisie Hillegom 2030' op, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet.
VNG Naleving heeft van diverse gemeenten klachten ontvangen over de werkwijze van de Stichting PubliekPrivaat. De klachten hebben met name betrekking op niet of onvoldoende geleverde dienstverlening en facturatie.
Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals werk & inkomen en zorg en ondersteuning. De visual ‘Samenhang toezichtstaken sociaal domein’ geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering.
De ambitie om in 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas te halen wordt niet gehaald als het nieuwe kabinet onvoldoende middelen beschikbaar stelt en geen extra bevoegdheden aan gemeenten toekent. De VNG roept daarom het nieuwe kabinet op de al in 2019 in het Klimaatakkoord gemaakte afspraken na te komen.
Gemeenten moeten voorbereidingen treffen voor informatievoorziening onder de nieuwe Wet inburgering. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Om de gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen zijn de ondersteuningsproducten privacy nu beschikbaar.
Het PBL-rapport ‘Wonen na de verkiezingen’ geeft een interessante invalshoek op de doelstelling om meer woningen te bouwen: het legt de nadruk op het aantal mensen dat extra nodig is voor deze opgave. Zowel bij gemeenten als in de bouwsector is die capaciteit beperkt.
Wat gebeurt er in een gemeente als opeens alle data weg zijn? Het gebeurde in de gemeente Hof van Twente na een hack, begin december vorig jaar. Concerncontroller Richard Klein Tank deelt het verhaal van zijn gemeente in het laatste RPO Journaal.
De zesde editie van de Bouwstenen-publicatie In Control biedt houvast bij de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De publicatie is ingedeeld naar de stappen zoals te vinden in de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed (VNG, mei 2020) en gaat vooral om de informatie daarvoor.