Einde aan de coronacrisis? Veel herstel begint pas. We maken ons langzamerhand op voor de periode na corona. Maar de gevolgen zijn niet zomaar verdwenen. Op 3 donderdagen (17 juni en 1 en 8 juli) kunt u in gesprek met enkele opstellers van het rapport Sociaal sterker de crisis uit.
In een nieuwe corona-update gaat de VNG in op omgaan met onvoorspelbaarheid in herstelplannen, enkele zaken rondom financiën en wetgeving en de VNG Dialogen in coronatijd.
De Onderwijsroute binnen de nieuwe Wet inburgering dreigt te mislukken, stellen gemeenten in een brief aan de ministers Koolmees en Van Engelshoven. De ondertekenaars van de brief – de Arbeidsmarktregio Twente, VNG, G4, G40, P10 en Divosa – roepen de ministers op om met aanbieders tot een oplossing te komen.
Transparantie en een heldere verantwoordingsstructuur bij de inzet van data is van groot belang. Dat was de hoofdlijn van het betoog van Franc Weerwind (burgemeester Almere en voorzitter VNG-commissie Informatiesamenleving) bij het webinar van de ROB over hun recente adviesrapport ‘Sturen of gestuurd worden’...
Vanmiddag voert de Tweede Kamer het debat over het burgerinitiatief ‘Stop de hondenbelasting’. Een burgerinitiatief is een waardevol instrument. Vandaar dat de VNG zich tot nu terughoudend heeft opgesteld. Niettemin informeren we de Kamer over een aantal punten.
Om gemeenten handvatten te geven op het gebied van informatievoorziening bij de invoering van de nieuwe Wet inburgering zijn onlangs 2 handreikingen verschenen: De handreiking ‘Gegevensuitwisseling gemeenten en ketenpartners nieuwe Wet inburgering’ en de handreiking ‘Leveranciers’.
Voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG van 16 juni ontvangt u een eerste zending met ingediende moties en de preadviezen daarop van het VNG-bestuur. Begin volgende week stelt het VNG-bestuur nog een aantal preadviezen vast en ontvangt u zo spoedig mogelijk nog een tweede zending.
De VNG feliciteert de Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken met haar oprichting. De digitale transitie vraagt om wezenlijke keuzes en het is van groot belang dat deze keuzes door de politiek worden gemaakt. De samenleving manifesteert zich immers minstens zoveel in de digitale ruimte als in de fysieke.
Gemeenten willen samen met alle overheden concrete stappen zetten om het vertrouwen in de overheid te versterken. Uitvoerbaarheid van beleid is daarbij cruciaal. In het kader van de VNG-inzet voor de kabinetsformatie werkten we met gemeenten een aantal voorstellen uit.
Kunstmatige intelligentie biedt niet alleen veel nieuwe mogelijkheden voor gemeenten, maar het zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Het archiveren van algoritmes is er één van. Het KIA-kennisplatform Informatiehuishouding Overheden ontwikkelde daarvoor de handreiking 'Duurzame toegankelijke algoritmes'.