Van maart t/m juli 2021 hebben 2 masterstudenten van de Universiteit Utrecht voor de VNG onderzoek gedaan naar het bewustzijn van lokale bestuurders en ambtenaren van de internationale dimensie van gemeentelijk beleid. Hun rapport is nu gepubliceerd.
De Europese Commissie stelt € 7 miljard beschikbaar voor transportinfrastructuur. Dit kan voor gemeenten interessant zijn, bijvoorbeeld voor laadpalen en grensoverschrijdende verbindingen. RVO kan u helpen om te kijken of uw project in aanmerking komt en houdt op 14 oktober een voorlichtingsbijeenkomst.
Op 24 september is de zesde verjaardag van de Global Goals groots gevierd. Bij talloze gemeenten, kennisinstellingen, ministeries, bedrijven en de VNG projectkantoren wapperde de Global-Goalsvlag. Met aanvullende activiteiten tijdens deze Vlaggendag werd gewerkt aan bewustwording over Agenda 2030.
De VNG omarmt in het bijzonder Global Goal 11, duurzame steden en gemeenschappen. Om het belang van de Global Goals en specifiek Global Goal 11 te benadrukken is speciaal voor de VNG een kunstwerk ontworpen en op SDG Action Day (25 september) onthuld.
Gemeenten onderkennen het belang van vergroening bij gebiedsontwikkeling, schrijft de VNG aan demissionair minister Schouten (LNV). We benadrukken daarbij dat het voor gemeenten belangrijk is dat vergroening niet apart, maar als integraal onderdeel van stedelijke ontwikkeling en inbreiding wordt meegenomen.
De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs stelde op 16 september de Richtlijn tussenvormen Beschermd Wonen vast. Deze richtlijn helpt gemeenten en regio’s bij het kiezen van een passende financieringsvariant voor de diverse tussenvormen van Beschermd Wonen.
De communicatie naar inburgeringsplichtigen is straks in handen van alle partners uit de inburgeringsketen, waaronder gemeenten. Het blijkt dat zij behoefte hebben aan ondersteuning hierbij. Daarom worden er de komende maanden een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld.
De Geschillencommissie Sociaal Domein gaf in 2020 bij 4 geschillen een bindend advies gegeven. Daarnaast heeft de commissie diverse informele adviezen afgegeven door partijen te helpen om zelf tot een oplossing te komen.
Vanwege de onduidelijkheden rondom het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) is het voor de decentrale overheden lastig om de juiste voorbereidingen te treffen. Het IPO, de UvW en de VNG hebben hier gezamenlijk aandacht voor gevraagd bij de Eerste Kamer.
Het ministerie van BZK heeft gemeenten via de septembercirculaire geïnformeerd over de actuele budgetten voor Beschermd Wonen per gemeente. In het overzicht is de definitieve uitname verwerkt die het gevolg is van de openstelling van de Wet langdurende zorg (Wlz).