In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.
In aanloop naar het debat Ondernemen en bedrijfsfinanciering, geeft de VNG de Tweede Kamerleden enkele aandachtspunten mee. Deze betreffen de aanpak van binnensteden en kernen, de dienstverlening aan ondernemers, energiekosten en -besparing in het MKB, schuldhulpverlening en de borgstelling MKB-Groen.
Het percentage van de invorderingsrente die de Belastingdienst in rekening brengt is op 1 januari 2023 verhoogd van 1% naar 2%. Vanaf 1 juli 2023 gaat de invorderingsrente verder omhoog naar 3%, om vervolgens uit te komen op 4% op 1 januari 2024. Het percentage van de te vergoeden invorderingsrente blijft 4%.
De definitieve rekentool Wmo 2023 (huishoudelijke hulp en individuele begeleiding) is beschikbaar. De rekentool wordt aangeboden mede namens de brancheverenigingen ActiZ, VGN, Zorgthuisnl en de Nederlandse GGZ.
Op 31 januari 2023 ondertekenden het ministerie van SZW, de ketenpartijen en een aantal stakeholders een intentieverklaring voor versnelde herberekening van de beslagvrije voet in verband met de ruim 10% stijging van het wettelijk minimumloon (WML) en de daaraan gekoppelde uitkeringen.
De VNG heeft de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd. Ook hebben we de maximumtarieven voor 2023 en actuele jurisprudentie verwerkt in de toelichtingen bij de modelverordeningen Leges, Parkeerbelastingen en Precariobelasting en in de algemene toelichting gemeentelijke belastingen.
Gemeenten doen veel aan dienstverlening voor ondernemers. Voor een meerderheid is dit prioriteit. Tegelijk zijn ondernemers vaak niet bekend met deze dienstverlening. Vooral op het gebied van communicatie is winst te behalen. Dat blijkt uit het onderzoek naar het ‘Landschap van Ondernemersdienstverlening'.
De VNG heeft de toolkit voor het preferent proces loonkostensubsidie (LKS) in beheer genomen. Doel van de loonkostensubsidie is om het makkelijker te maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Ongeveer 260 gemeenten maken er al gebruik van.