Een stevig fundament voor elk Zorg- en Veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM.
Vrijdag 19 mei heeft de VNG de aanbesteding van de landelijke raamovereenkomsten jeugd 2019-2020 gepubliceerd. De documenten vindt u op TenderNed. Jeugdhulpaanbieders kunnen zich tot 21 juni aanmelden.
Op grond van EU-richtlijn 2014/55/EU wordt het voor aanbestedende diensten verplicht om per eind 2018 e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Ook gemeenten moeten er dus voor zorgen dat e-factureren mogelijk wordt.
De Eerste Kamer heeft op 30 mei een debat over de ontwerpbesluiten van de Omgevingswet. De VNG vraagt nogmaals aandacht voor het belang van een lokale keuze voor de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure.
Mensen maken gelijktijdig gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning, waarvoor meerdere eigen betalingen en bijdragen worden gevraagd. Gemeenten hebben een sleutelrol bij het informeren van mensen over de compensatiemogelijkheden en het bieden van financieel maatwerk.
Wil uw gemeente ook het goede voorbeeld geven voor de duurzame investeringsagenda? Sluit dan aan bij het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
De inkoop van zorg, ondersteuning en jeugdhulp kunt u zó inrichten dat u administratieve lasten voorkomt in het proces van financiële controle. Het Programma i-Sociaal Domein organiseert hierover een extra informatiebijeenkomst op 13 juni in Utrecht.
De Brandweerkamer en het bestuur van de VNG houden voor de veiligheidsregio’s een ledenraadpleging over het Principeakkoord Reparatie FLO-overgangsrecht 2017. De ledenraadpleging loopt tot en met 16 juni a.s.
De toezichtinformatie voor gemeenten wordt ook dit jaar via Waarstaatjegemeente.nl ontsloten. Sinds april staan de vragenlijsten RGT open. Door technische problemen zijn de rapporten toezichtinformatie helaas tijdelijk niet beschikbaar op deze website.
De VNG bekostigde vanaf 2015 (via een uitname uit het Gemeentefonds) een tiental landelijke instellingen in het sociaal domein, die door de decentralisaties onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vielen. Vanaf 2018 geldt een ander financieringssysteem. Per ledenbrief informeren we u hierover.