Het is essentieel dat gemeenten snel gaan plannen wanneer en hoe ze hun systemen aansluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Omdat te voorkomen dat alle bevoegde gezagen tegelijkertijd willen aansluiten, wordt een interbestuurlijke aansluitplanning gemaakt.
Al acht inwoners hebben een tijdelijk contract. Nog eens drie met uitzicht op een contract en twee die zelfs een vaste reguliere baan kregen, één bij Moerdijk en één bij een andere werkgever. Dit bovenop de taakstelling van zes personen waar de gemeente al aan voldeed, aldus wethouder Zwiers van Moerdijk.
Het sociaal domein heeft de afgelopen jaren voor onrust gezorgd. Inwoners waarderen de zorg die ze van gemeenten ontvangen en de samenwerking tussen hulpverleners gaat beter. Maar gemeenten hebben zich verkeken op zaken als financiële tekorten en meer gebruik van specialistische jeugdhulp.
Per 1 januari 2021 wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. In februari 2020 worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de veranderingen voor pgb-houders die vanaf 1 januari 2021 zorg ontvangen vanuit de Wlz.
Nederland telt per 1 januari 355 gemeenten.
De sportsector heeft een routekaart voor het verduurzamen van sportvastgoed opgesteld. Om gemeenten te helpen aan de slag te gaan met de ambities, start binnenkort de Duurzaamheidstour. Er zijn 27 bijeenkomsten gepland door het hele land.
De commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) bespraken op 12 december gezamenlijk een aantal onderwerpen, waaronder bevoegd gezag geluid voor regionale industrieterreinen.
De handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’ is beschikbaar. Deze beschrijft de praktijk van re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers. De handreiking is nadrukkelijk niet bedoeld als een keurslijf, maar biedt gemeenten de mogelijkheid om hun eigen beleid hieraan te spiegelen.
Het eindrapport van het programma Innovatieve Aanpakken koopwoningen is verschenen. De ervaringen uit het programma zijn goed toe te passen voor de wijkaanpak waarin gemeenten de regierol hebben.
Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking, als vervangers van de huidige Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In de Wvggz zijn alle rechten vastgesteld van mensen die verplichte ggz-zorg krijgen.