Onderzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag toont aan dat de invoering van het abonnementstarief in de Wmo zorgt voor een aanzuigende werking. Vrijwel alle ondervraagde gemeenten ervaren een toestroom van aanvragen voor huishoudelijke hulp ten opzichte van 2018.
In de decembercirculaire 2019 Gemeentefonds zijn voor de 350 deelnemende gemeenten de bedragen 2020 tot en met 2022 in het kader van de decentralisatie-uitkering/DU Brede Regeling Combinatiefuncties/BRC opgenomen.
Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Wat is de verdeling over de politieke partijen? En hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren?
De bijstandsnormen zijn per 1 januari gewijzigd. Als gevolg hiervan veranderen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.
De nieuwe gemeentelijke aanpak laaggeletterdheid die per 2020 is ingegaan komt onder druk te staan. De minister van OCW wil de reguliere educatie-uitkering aan gemeenten vanaf 2019 met terugwerkende kracht niet indexeren.
Om zowel de wijziging van de Wgs als de AMvB tot een succesvolle en effectief uitvoerbare wet voor gemeenten te maken, heeft de VNG in samenwerking met Divosa, NVVK, gemeenten en uitvoerende partijen een korte uitvoeringstoets gehouden.
In de periode eind februari tot begin maart 2020 voert VNG samen met de provincies, waterschappen, het Rijk en het programma DSO een test uit van het DSO-LV. U kunt als gemeente , samen met uw softwareleverancier, deelnemen aan deze test. We onderzoeken tijdens de testdag onder meer hoe de keten binnen DSO-LV...
Vanaf 1 januari 2020 verstrekt UWV informatie over vorderingen op uitkeringen op grond van artikel 19 Invorderingswet 1990 op een andere manier dan tot nu toe gebruikelijk is. Dit komt doordat UWV een ander betaalsysteem gaat gebruiken.
Om schommelingen van het accres door een ander ‘volume’ van de rijksuitgaven te dempen wijst het kabinet de optie die de VNG voorstelde, af. Vooralsnog neemt het kabinet geen aanvullende maatregel om de schommelingen van het geraamde accres te dempen.
De herziene code VVR (Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden) is beknopter dan de vorige en sluit meer aan op de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is dat rolstoelgebruikers zoveel als mogelijk op een vaste zitplaats worden vervoerd, de meest veilige plek.