De coronacrisis biedt aanknopingspunten om een stap naar voren te zetten richting een inclusieve samenleving. Zo verhoogt de gemeente Utrecht in 2020 de Toegankelijkheidssubsidie.
Onder de noemer Merkbaar Beter Thuis werden vorig jaar regio- en (vervolgens) verdiepende bijeenkomsten gehouden over het verbeteren van de ondersteuning en zorg aan mensen thuis. Er ligt nu een beschouwende eindrapportage over het geheel van de bevindingen.
Fietsen en lopen bieden oplossingen voor ruimtelijke uitdagingen en sociale opgaven. In een inspiratiedocument vindt u handvatten om fietsen en lopen te bevorderen in het kader van de Omgevingswet. En op 30 juni wordt hierover een webinar gehouden.
Het thema van de gemeentelijke accountantsdienst (GAD) leeft bij gemeenten. Welke redenen zijn er om een eigen GAD te starten? Hoe zit het met de onafhankelijkheid en de kosten? Onze nieuwe handreiking geeft hier antwoord op.
Maandag 18 mei hielden we een webinar Gezondheidsbeleid in coronatijd. Maar liefst 250 mensen hadden zich aangemeld voor het webinar. Heeft u dit webinar gemist of kon u het slechts gedeeltelijk bijwonen? Dan kunt u het webinar terugkijken via YouTube.
Het eindrapport 'Evaluatie passend onderwijs' laat zien laat zien dat de organisatie van de extra ondersteuning is verbeterd. Voor leraren en ouders heeft de stelselwijziging echter minder opgeleverd dan gedacht. En het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen.
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2019 en de bedrijfsvoering van het ministerie van OCW. Naar aanleiding van dit onderzoek is een aantal aanbevelingen naar voren gekomen om de voorschoolse educatie te versterken.
Dankzij een nieuwe regeling krijgen particulieren met schade als gevolg van illegaal gedumpt drugsafval de kosten van het opruimen voor 100% vergoed. Gemeenten krijgen als mede-overheid een compensatie van 50% voor de financiële schade van het opruimen van drugsafvaldumpingen.
De mogelijkheid om een vergunning aan te vragen op basis van het stikstofregistratiesysteem staat nu open voor woningbouwprojecten van elke omvang. VNG adviseert gemeenten om ook kleinschalige projecten zoveel mogelijk in te dienen en bij twijfel het project toch in te voeren ter beoordeling.
Begin april maakte het ministerie van VWS maatregelen bekend om houders van een persoonsgebonden budget (pgb) en hun zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. VWS heeft de maatregelen voor pgb-houders met een maand verlengd.