De kennisbouwstenen voor professionals in integrale teams zijn geactualiseerd. Ze bevatten informatie over bijvoorbeeld jeugd, ouderen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een (licht) verstandelijke beperking, migratie-achtergrond of chronische ziekte en LHBTI+ en laaggeletterden.
Wieke Paulusma, raadslid in Groningen en lid van het VNG-bestuur, heeft een Innovation in Politics Award gewonnen. Dat is een Europese prijs voor politieke vernieuwing. Paulusma was een van de tachtig finalisten.
Harald Bergmann, woordvoerder Mensenrechten van de Nederlandse delegatie van het Congres en tevens burgemeester van Middelburg, sprak op de Europese dag voor de bescherming van de kinderen tegen seksuele uitbuiting en misbruik over de belangrijke rol van regio’s en steden.
Op het congres VNG-gemeentefinanciën in Apeldoorn werd in de deelsessie 'De financiële conditie in een oogopslag' de actuele financiële conditie van gemeenten met kengetallen belicht.
De decentralisaties in 2015 waren niet alleen een overheveling van taken, maar vooral bedoeld om het ánders te doen. Niet langer denken vanuit rechten, maar vanuit behoeften en mogelijkheden. Geen versnipperd aanbod, maar mensen vanuit hun specifieke levenssituatie bijstaan.
De VNG heeft een reactie gegeven op de voorgestelde wijzigingen van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Wij zijn er niet van overtuigd dat de voorgenomen wijzigingen effectief zullen zijn en adviseren daarom het besluit niet te wijzigen.
Afgelopen vrijdag heeft de minister een brief naar de Kamer gestuurd, waarin zij aangeeft dat het wenselijk en mogelijk is de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Als VNG onderschrijven wij dit standpunt. Lees hier meer over in de ledenbrief.
In 2018 stegen de kosten in het sociaal domein met 4,2% ten opzichte van 2017. Die stijging is ongeveer gelijk aan stijging van de gemeentelijke uitgaven. Lagere kosten voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen remden de stijging van de lasten in het sociaal domein.
Gemeentelijke verordeningen moeten met de komst van de Omgevingswet in het omgevingsplan worden ondergebracht. De VNG heeft voorbeelden van de integratie van vier verordeningen in het casco omgevingsplan gemaakt. Het gaat om de onderwerpen objecten op de weg, uitritten, parkeer-excessen en kappen.
Elk jaar past het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) de tarieven voor herstraatwerkzaamheden aan volgens de actuele indexcijfers. De rekenprogramma's voor de tarieven 2020 zijn nu beschikbaar.