De aanlevering van de jaarstukken bij het CBS verloopt bij de meeste gemeenten zonder problemen. Soms verloopt de aanlevering echter niet tijdig. Bij niet tijdige aanlevering is het belangrijk om op tijd en gemotiveerd uitstel aan te vragen bij het ministerie van BZK.
Wat doet uw gemeente al, en wat nog niet om ondermijning op vakantieparken aan te pakken? Waar zitten blinde vlekken? Met de interactieve tool 'Aanpak ondermijning vakantieparken' krijgt u inzicht en overzicht in uw (beoogde) aanpak.
Een van de maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) is het bieden van sociale zekerheid doordat een werkgever een lage WW-premie betaalt voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Wat betekent dit voor gemeenten?
De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) is de grens van 150 leden nu al gepasseerd. Het streven van de vereniging was eind 2020 rond de 150 leden te hebben. De VNG kende voorheen namelijk tegen de 170 zogenoemde aangesloten organisaties.
Nu de eerste ervaringen met de Wvggz zijn opgedaan, komen ook de eerste hiaten in het proces naar voren. Zo werd onlangs duidelijk dat er een lacune zit in de route van de voorbereiding van een zorgmachtiging tussen de gemeente en het Openbaar Ministerie.
De handreiking ‘Veiligheid op de markt’ is herzien. Gemeenten hoeven daarmee niet ieder voor zich het wiel uit te vinden om risico’s als brand of een explosie te voorkomen. En voor ondernemers is het prettig als hun wagen of kraam niet in iedere gemeente aan andere voorwaarden moet voldoen.
De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers was donderdag 23 januari in een extra vergadering bijeen om wetsconsultaties te bespreken die het werk van gemeenteraden rechtstreeks raken. Deze betreffen: integriteit, het externe voorzitterschap van raadscommissies en het uitdaagrecht.
Nederland kent de scheiding van kerk en staat, maar dat betekent nog niet dat overheid en religie niets met elkaar te maken hebben. Religieuze organisaties zijn belangrijke spelers in het maatschappelijk middenveld en spelen traditioneel een grote rol in het onderwijs, de zorg en de publieke omroep.
Mensen en gezinnen met behoefte aan meerdere vormen van zorg of ondersteuning krijgen te maken met een groot aantal hulpverleners, indicatiestellers en financieringsvormen. Om dit te voorkomen, ging deze week een experiment van start met een integraal budget.
Regionale, lokale en nationale beleidsambtenaren die (gaan) werken aan een integrale, duurzame mobiliteitsaanpak trapten gister samen het nieuwe jaar af tijdens de Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma. Bent u al begonnen met de RMP? Doe goede ideeën op in de Inspiratiegids duurzame mobiliteit.