Gemeenten worden opgeroepen om voor de periode van 16 maart tot en met 7 juni 2020 ouders te compenseren voor de eigen bijdrage. Het gaat om kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI).
Om de arbeidsdeelname van mensen met een beperking te bevorderen, wil het ministerie van SZW naar één systeem van loonwaardebepaling. Dat zijn er op dit moment nog zes: werkgevers (vooral landelijk opererende) vinden dit lastig. De VNG heeft gereageerd op het voorstel.
Op 17 en 18 november organiseert het Smart City World Expo Congress het 10e Smart City Live evenement. In deze jubileumeditie worden ook de jaarlijkse World Smart City Awards uitgereikt. Heeft uw gemeente het afgelopen jaar bijzonder werk verricht rond het thema Smart Cities? Schrijf u dan in!
Veel vraagstukken in het fysieke domein (denk aan de energietransitie, de woningopgave, de Omgevingswet) zijn afhankelijk van een goede informatievoorziening met geografische gegevens als fundament. DataLand heeft een belangrijke rol als kennis- en gegevensknooppunt voor objectinformatie.
Om kunst en en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, is er nu de subsidieregeling 'Samen Cultuurmaken'. Met de subsidieregeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie de samenwerking tussen het sociale en culturele domein.
Overheden, instellingen en scholen gaan opnieuw samenwerken binnen het beleidsprogramma Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024. Er is extra ruimte voor kansengelijkheid, vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en mbo.
De coronacrisis vraagt een grote inspanning van de GGD’en en extra inzet op bijbehorende taken zoals bron- en contactonderzoek en bemonstering. De totale netto meerkosten van GGD’en blijken volgens een inschatting van AEF voor dit jaar ca. € 465 miljoen te bedragen.
Veel gemeenten zijn nu bezig met de voorbereiding van hun cultuurplannen 2021-2024 en met de coronacompensatie voor de lokale cultuur in 2020. Het Fonds Podiumkunsten/FPK kan daaraan namens het Rijk een financiële bijdrage leveren.
De commissie vergaderde het eerste uur samen met de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Er is onder meer gesproken over economie en over het Klimaatakkoord landbouw en landgebruik. In het tweede deel van de vergadering kwam de verhuurdersheffing aan bod.
Er is een mijlpaal bereikt in de totstandkoming van een gezamenlijke CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken. Na een jarenlang onderhandelingsproces door de 2 werkgeversorganisaties en 3 vakbonden ligt er een akkoord. Het samengaan van deze 2 grootste CAO’s is een belangrijke stap naar één CAO Cultuur.