Zorgen dat alle medewerkers van Nederlandse omgevingsdiensten in 2021 goed voorbereid aan de slag kunnen met de Omgevingswet; dát is het doel van het Train de Trainer programma. Op woensdag 12 februari was de try-out, met 11 op te leiden trainers van 5 verschillende omgevingsdiensten.
Voorzitter Jan van Zanen heet Chris Kuijpers welkom. De heer Kuijpers is directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aanwezig voor het eerste agendapunt, de evaluatie van het Interbestuurlijk Programma.
Jan van Zanen (voorzitter van de VNG) en Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW) roepen minister-president Mark Rutte vandaag in een gezamenlijke brief op om te komen tot een Nationaal Stikstofakkoord. Een dergelijk akkoord moet kunnen rekenen op een breed maatschappelijk en politiek draagvlak.
Gemeenten investeren steeds meer in de bestrijding van zorgfraude. Dat schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamer, ter voorbereiding op het debat op 19 februari met de VWS-ministers De Jonge en Bruins. Andere onderwerpen in de brief zijn zorgcowboys, pgb en preventie.
Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De VNG is in hoofdlijnen positief over het (concept)wetsvoorstel.
Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk tekenden voor het Interbestuurlijk Programma (IBP). het doel was en is om samen meer bereiken op grote maatschappelijke opgaven. Hoe staat het er nu voor met de samenwerking?
In de podcast VNG Praat Mee bespreken we met Albertine van Vliet het ROB-advies 'Decentrale taak is politieke zaak: Naar een sturende rol van de gemeenteraad in het Sociaal Domein'. Wat is haar belangrijkste boodschap voor gemeenten?
De bedoeling van de Participatiewet is dat iedereen mee kan doen. Maar in de praktijk is het vooral een wet die voorziet in inkomen. Wij zeggen: Maak van de Participatiewet een échte participatiewet en zorg dat er geen mensen met een uitkering langs de kant staan.
Deze week heeft het kabinet maatregelen bekend gemaakt voor innovatie en verduurzaming van stallen. De VNG is overwegend positief. Zij benadrukt wel dat het om maatregelen gaat die mensen en gemeenten raakt.
Samen met de andere koepels en het landelijk programma, doet de VNG onderzoeken naar de financiële effecten van de Omgevingswet. Er worden op dit moment een aantal heronderzoeken gestart, waarvoor de VNG op zoek is naar mensen met inhoudelijke expertise en een visie op de binnengemeentelijke effecten.