In de afgelopen weken heeft de VNG samen met haar interbestuurlijke partners criteria opgesteld die van belang zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Wat kan ik doen als iemand aan me heeft gezeten en het voelde niet oké? Wat is seksueel misbruik eigenlijk? Is het normaal dat ik in de war ben? Waarom voel ik me schuldig? Allemaal vragen van kinderen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik.
VNG Academie, VNG Congressen en VNG Trainees gaan vanaf nu door onder een nieuwe naam: VNG Connect.
Op dinsdag 7 april kunt u om 14.00 uur live deelnemen aan het webinar 'implementatie van de omgevingstafel'. In dit webinar hoort u alles over de 'intaketafel' en de 'omgevingstafel' én u kunt vragen stellen. Bent u erbij?
Het Schakelteam Personen met verward gedrag adviseerde om een landelijk telefoonnummer te realiseren voor de melding (24/7) van niet-acute signalen, dat doorschakelt naar bestaande regionale meldpunten. In dit bericht een update hoe het ervoor staat met de realisatie van het landelijk meldnummer.
Gemeenten moeten aan de slag met het VN-verdrag Handicap, onder andere door een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe staat het er in uw gemeente nu voor en op welke onderwerpen is (extra) inzet nodig? Gebruik de online Monitor VN-verdrag Handicap om hier via enquêtes inzicht in te krijgen.
Wie een crisismaatregel krijgt opgelegd onder de Wvggz heeft recht op bijstand van een advocaat. Dit is een belangrijk recht. In de afgelopen periode is samen met ketenpartners bekeken op welke manier dit het best in de praktijk te brengen is, ook naar aanleiding van recente jurisprudentie.
Het RIVM heeft een coronarichtlijn opgesteld voor de opvang van dak- en thuisloze mensen. De richtlijnen betreffen nacht-, dag- en 24-uur’s opvang en zijn bedoeld voor zowel beschermd wonen, maatschappelijke opvang als vrouwenopvang.
Het is zover. De definitieve versie van de zelfscan kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten is geactualiseerd aan de hand van het vastgestelde kwaliteitskader en definitief vastgesteld.
Eind 2018 is in Noord-Holland Noord (NHN) vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis gestart met het project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’. De projectdoelen zijn verbetering van de leefomstandigheden voor de doelgroep en vermindering van overlast, gevaar en maatschappelijke kosten.