De Zorg- en Veiligheidshuizen hebben zich de afgelopen jaren op de kaart gezet als regisseur voor samenwerking bij de aanpak en zorg voor mensen die een opeenstapeling van persoonlijke problemen hebben.

Mensen die een risico voor hun veiligheid of die van hun omgeving kunnen zijn. Het  gaat om zeer complexe situaties waar geen standaardoplossingen voor bestaan. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.

Domeinoverstijgende samenwerking

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan domeinoverstijgende samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. De Zorg en Veiligheidshuizen (ZVH) zijn dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samenkomen. Hier wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan acties en interventies gekoppeld, om tot een persoonsgerichte aanpak te komen die aansluit bij de levensloop van de persoon.

Toegevoegde waarde ZVH

Binnen de ZVH worden ook steeds vaker risicotaxaties uitgevoerd op geweld en dreiging vanuit de gebieden straf en zorg, en vervolgens interventies hierop afgestemd. Door deze vervolgens goed te monitoren, wordt de vinger aan de pols gehouden en waar nodig bijgestuurd. Deze manier van coördinatie, informatiedeling, aanpak, risicotaxatie en monitoring is de toegevoegde waarde van de ZVH. De noodzaak hiervan blijkt ook uit verschillende inspectierapporten. In de zaken van onder meer Bart van U, Michael P en Huymera wordt de urgentie van coördinatie, domeinoverstijgende informatiedeling, risicotaxatie en casusregie benadrukt.

Door op de ingeslagen weg

De Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020 is een samenwerking tussen 13 partners. Ook de komende jaren werken zij  op deze manier samen om meer ingewikkelde problemen van inwoners voor hen en hun omgeving hanteerbaar te maken.

Meer informatie