Hoe te anticiperen op het toenemend aantal ouderen (en daarbinnen het aantal 80-plussers) en het groeiend aantal mensen dat een beroep doet op de Wmo? Het VNG-bestuur vroeg een Expertiseteam hierover om advies.

Het advies, ‘Het verschil durven maken’ (zie onderaan dit bericht) maakt duidelijk dat nú aanpassingen aan de Wmo nodig zijn omdat deze wet in de huidige vorm niet toekomstbestendig is.

Integrale visie en beleid op het ouder worden ook nodig

Het Expertiseteam concludeert ook dat dat veel oplossingen voor vraagstukken omtrent het ouder worden buiten de Wmo liggen, op andere beleidsterreinen. Dat vraagt een integrale visie en beleid op het ouder worden van Rijk, gemeenten en maatschappelijke partners. Het Expertiseteam wijst op de noodzaak om lokaal én landelijk actief het gesprek te voeren over het ouder worden, de versterking van het normale leven, en wat van mensen zelf (en van elkaar) mag worden verwacht en wat van de overheid.

Investeer in sterke lokale sociale basisstructuur

\We moeten (blijven) investeren in een sterke lokale sociale basisstructuur die de zorgzame samenleving ondersteunt, stelt het Expertiseteam. Verder zijn er ‘zachtere’ schotten nodig tussen de zorgwetten om samenwerking lokaal en in de regio beter mogelijk te maken.

Reactie VNG-bestuur

Het Expertiseteam, onder voorzitterschap van Onno de Zwart, heeft op 26 november het advies aangeboden aan het VNG-bestuur. Het bestuur neemt de aanbevelingen over evenals het advies om weer een vorm van inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo in te voeren.

Meer informatie

Hieronder het advies van het Expertteam en onze uitgebreide reactie op het advies.