De bakens van het arbeidsmarktbeleid moeten verzet worden. Ook recente rapporten over de arbeidsmarkt bepleiten dat. De coronacrisis versterkt die noodzaak. Eén van de aspecten waar juist nu extra inzet op nodig is, is scholing.

De VNG roept het Rijk dan ook op om te zorgen voor een samenhangende aanpak op het gebied van scholing en een leven lang ontwikkelen.

Onderwijs en scholing steeds belangrijker

Ontwikkeling van mensen moet hoog op de agenda komen. Door de voortdurende wijzigingen op de arbeidsmarkt als gevolg van toenemende globalisering, technologische ontwikkelingen, flexibilisering en nu ook de coronacrisis, worden onderwijs en scholing steeds belangrijker voor het vinden en behouden van werk.

Tweedeling tegengaan

Lokale en regionale initiatieven moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Investeringen vanuit het publieke domein en een proactief arbeidsmarktbeleid zijn nodig om vooral inwoners die laag en middelbaar zijn opgeleid te voorzien in een leven lang ontwikkelen. Het tegengaan van een maatschappelijke tweedeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en bedrijven. Gemeenten kunnen, in de arbeidsmarktregio’s, het voortouw nemen om met deze partners de samenwerking te intensiveren en te initiëren dat op dit thema vernieuwende initiatieven worden genomen.

Position paper

De VNG verwoordt de belangrijkste speerpunten in een position paper. Om tot een echte doorbraak te komen, moet het Rijk een regierol pakken om regio’s en sectoren optimaal te faciliteren in het op gang brengen van leven lang ontwikkelen en het stimuleren van een leercultuur in Nederland. De wereld van re-integratie en activering moet beter en structureel in verbinding worden gebracht met de wereld van het onderwijs en van werkgevers. Pas dan kan Nederland zich krachtiger wapenen tegen de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onvoorspelbare schokken in de toekomst.

Meer informatie