De stijging van de woonlasten in de grote gemeenten valt dit jaar hoger uit dan in voorgaande jaren. De voornaamste reden is dat het Rijk de afvalstoffenbelasting meer dan verdubbeld heeft: van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kilogram. Dit werkt door in de gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Daarnaast nemen de hogere energie- en waterrekening een groot deel van de stijging van de woonlasten voor hun rekening. Dit blijkt uit de publicatie Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2019 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Onderzoek COELO

Huurders betalen dit jaar gemiddeld 5,4% meer aan woonlasten, eigenaar-bewoners 4,3%. Het COELO onderzocht (zoals elk jaar) de tarieven van 37 grote gemeenten, waar in totaal 39% van de Nederlandse bevolking woont. 

Effect hogere afvalstoffenbelasting

Afvalverwerkers berekenen de afvalstoffenbelasting door aan gemeenten, die dit meestal in de afvalstoffenheffing verdisconteren. De VNG heeft begrip voor de milieudoelstelling van het Rijk (via verhoging van de afvalstoffenbelasting het restafval terugdringen), maar een ruime verdubbeling van deze kostenpost is uiteraard niet in één jaar tijd op te vangen. De VNG heeft verleden jaar bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van I&W nog gepleit voor een stapsgewijze invoering van deze rijksbelasting.

Ozb en rioolheffing

Huurders betalen geen ozb aan de gemeente, huiseigenaren wel: in 2019 gemiddeld 244 euro. Dat is 3,7% meer dan vorig jaar. De macronorm voor 2019 is gesteld op 4%. De stijging van de rioolheffing is dit jaar lager dan de inflatie, evenals in het afgelopen jaar.

Meer informatie

Hieronder het bericht van het COELO en het rapport zoals gepubliceerd op de site van het COELO.