De verstrekking van Wmo-hulpmiddelen aan cliënten die in een instelling zonder behandeling wonen, zou per 1 januari 2019 overgeheveld worden naar de Wlz, maar deze datum is niet gehaald. Per ledenbrief informeren we over de achtergrond van deze vertraging en het vervolg.

We gaan daarbij ook in op en de verstrekking van hulpmiddelen aan thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie. De ledenbrief informeert verder over:

  • de (onlangs verschenen) geactualiseerde Handreiking Inkoop Hulpmiddelen
  • de voortgang van het domeinoverstijgend vervolgonderzoek via klantreizen
  • cliënten met complexe problematiek die verschillende Wmo-voorzieningen nodig hebben
  • sporthulpmiddelen

Meer informatie