Het beeld dat het SCP-rapport 'De Wmo 2015 in de praktijk' schetst, is herkenbaar: een transitie zonder grote ongelukken, waarin gemeenten vooral streefden naar continuïteit van zorg. De vernieuwing is nog volop aan de gang.

Het realiseren van een ingrijpende omslag in denken en doen is een kwestie van jaren. Het is, zoals het SCP schrijft, 'werk in uitvoering' en 'een proces van lange adem'. Maar het is duidelijk dat de uitgangspunten van de Wmo 2015 bij gemeenten leven en in de praktijk breed worden gedragen.

Na de eerste twee jaren, waarin gemeenten druk bezig waren met het oppakken van hun nieuwe taken, komt nu langzamerhand ruimte voor vernieuwing.

SCP-bericht, 31 januari

Herkenbare dilemma's

De VNG herkent een aantal van de in het rapport geschetste dilemma's. Zoals het feit dat het centrale Wmo-begrip 'zelfredzaamheid' voor bepaalde kwetsbare groepen niet of in mindere mate van toepassing is, de constatering dat burgers de toegang tot hulp ingewikkeld vinden, de grenzen van de informele hulp, en het feit dat het op de grensvlakken van de zorgwetten nog 'schuurt'.

Komende collegeperiode

De komende collegeperiode wordt belangrijk om de knelpunten te verlichten dan wel op te lossen. In eerste instantie op lokaal niveau: door de gemeente samen met burgers/cliënten en professionals. Gemeenten willen daarin vooral ook van elkaars ervaringen leren, hierin heeft ook de VNG een rol. Pas als blijkt dat de oorzaken in centrale regels of financiering liggen, is er reden om te kijken naar oplossingen op landelijk niveau.

Meer informatie

Het SCP-rapport is gebaseerd op een enquête onder 269 gemeenten (69% van het totaal) en verdieping in 6 casusgemeenten. De gegevens hebben betrekking op de periode eind 2016 tot begin 2017. Het gaat om een deelonderzoek in de landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg. De VNG komt met een uitgebreide reactie als het eindrapport verschijnt (dit voorjaar). In dat rapport worden alle aspecten van de veranderingen in samenhang geanalyseerd.

Zie ook