Elk jaar publiceren we in de zomer een aanpassing van de Model Algemene plaatselijke verordening. Hierin is nieuwe wetgeving en jurisprudentie verwerkt. We informeren u via een ledenbrief over de belangrijkste wijzigingen en een aantal actuele zaken die niet hebben geleid tot een wijziging.

Aanleiding voor de wijzigingen zijn ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en tips, verzoeken en opmerkingen die we het afgelopen jaar ontvingen van gemeenten. In de ledenbrief gaan we dieper in op een aantal actuele zaken dat niet heeft geleid tot wijziging van de model-APV: lachgas, roken in de openbare ruimte, oplaten van ballonnen, geluidshinder door warmtepompen en vuurwerkvrije zones.

Belangrijkste wijzigingen

  • Het vermelden van medebewindswetgeving in de aanhef van het raadsbesluit tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening
  • Het herbenoemen van een aantal hoofdstukken en afdelingen en het in verband hiermee schrappen van een aantal titels
  • Het benoemen van een ‘waterpijpcafé’ als openbare inrichting in artikel 2:27
  • Het uitdrukkelijker omschrijven van het aanlijn- en muilkorfgebod voor hinderlijke of gevaarlijke honden in artikel 2:59
  • Het toevoegen van een stopverbod aan artikel 5:10, waarbij wij wijzen op het verschil van mening met het Openbaar Ministerie
  • Het herformuleren van de vrijstelling van het inzamelings- of wervingsverbod voor instellingen die zijn opgenomen in het collecte- en wervingsrooster in artikel 5:13

In de Was-wordt-tabel wijziging Model Algemene plaatselijke verordening met artikelsgewijze toelichting (zie 'Meer informatie') treft u een totaaloverzicht van de wijzigingen aan. 

Meer informatie

Zie ook

  • De geconsolideerde teksten van de VNG modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (www.kder.nl).