Elk jaar publiceren we in de zomer een aanpassing van de Model Algemene plaatselijke verordening. Het overgrote deel van de wijzigingen in de ‘zomeraanpassing 2018’ is tekstueel of wetstechnisch van aard.

Aanleiding voor de wijzigingen zijn ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en tips, verzoeken en opmerkingen die we het afgelopen jaar ontvingen van gemeenten.

Inhoudelijke aanpassingen

Enkele inhoudelijke aanpassingen zijn: 

  • Artikelleden waarmee de lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet-tijdig beslissen) ten overvloede van toepassing werd verklaard of uitgezonderd, zijn vervallen. 
  • Artikelen die (als variant) in de toelichting van de model-APV waren opgenomen, zijn overgeheveld naar het lichaam daarvan.
  • De artikelen 2:24 en 2:25 over evenementen zijn aangepast en aangevuld met een regeling voor vechtsportevenementen en een uitzondering voor theaters.
  • Artikel 2:34b over paracommerciële rechtspersonen is gewijzigd door 38 van de 40 varianten uit het lichaam van de model-APV te schrappen en in bijlage 1 bij deze ledenbrief bij te voegen.
  • Artikel 2:59a over gevaarlijke honden op eigen terrein is nieuw.
  • Artikel 2:79 over woonoverlast is gewijzigd, onder andere door het schrappen van de verplichting om beleidsregels vast te stellen.
  • Artikel 5:10 over parkeren anders dan op de rijbaan is nieuw.
  • Artikel 5:13 over collecteren is aangepast zodat duidelijk is dat ook leden- en donateurwerving daaronder vallen. Ook is de verwijzing naar het CBF vervangen door een verwijzing naar een jaarlijks door het college vast te stellen collecte- en wervingsrooster.
  • De artikelen 5:25 tot en met 5:27 over ligplaatsen zijn aangepast in verband met de Wet verduidelijking voorschriften woonboten.

Overig

De toelichting op de APV is ook aangepast. Verder brengen wij een aantal actuele zaken onder uw aandacht. Deze hebben (nog) niet geleid tot aanpassing van de model-APV.

Meer informatie

Bijlage(n):