De VNG heeft de modelverordening leges gewijzigd naar aanleiding van een aantal wetswijzigingen. In navolging van veel gemeenten zijn ook tariefbepalingen toegevoegd omtrent huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties. In onze ledenbrief lichten we de wijzigingen toe.

De wijziging betreft de volgende punten:

  1. Schrappen van de tariefbepalingen over het op aanvraag of bij abonnement toezenden van lijsten van geboorten, huwelijken en overlijdens. In de praktijk komt dit niet meer voor.
  2. Vervallen van de verwijzing naar het Legesbesluit akten burgerlijke stand, omdat dit besluit een zelfstandige grondslag voor heffing en invordering biedt.
  3. Toevoegen van een aantal tariefbepalingen burgerlijke stand (aanwijzen buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag, beschikbaar stellen getuige en annuleren of wijzigen gereserveerde datum huwelijk of partnerschapsregistratie). Veel gemeenten kennen dergelijke bepalingen al.
  4. Verhogen van de maximumtarieven voor de Nederlandse identiteitskaart met € 3,55 en afzonderlijke tariefstelling voor de vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod. Dit in verband met de introductie van vingerafdrukken op de Nederlandse identiteitskaart. Ingangsdatum is vermoedelijk 2 augustus 2021.
  5. Vervangen van ‘Drank- en Horecawet’ door ‘Alcoholwet’ in de tariefbepalingen over horeca. Ingangsdatum is vermoedelijk 1 juli 2021.
  6. Wijzigen van de tariefbepaling over fotokopieën (aanpassing kopieformaten).
  7. Toevoegen van een tariefbepaling voor een vergunning of ontheffing voor toeristische verhuur van woonruimte. Hiervoor is ook (opnieuw) regeling in de Huisvestingsverordening nodig.

Meer informatie