Bij de invulling van het experiment gesloten coffeeshopketen neemt het kabinet  veel over van de adviescommissie-Knottnerus. Uitgangspunt van het kabinet: ‘zorgen voor een experiment dat wetenschappelijk relevant is en voldoende informatie oplevert om de politieke besluitvorming op te baseren.'

Uit dat oogpunt vindt de VNG het een gemiste kans dat het kabinet het experiment beperkt wil houden tot 6 à 10 gemeenten. Om tot een representatief onderzoek en goede analyse te komen, zou volgens de commissie-Knottnerus het aantal deelnemende gemeenten aanzienlijk groter moeten zijn. De commissie benadrukt dat de gemeenten een goede afspiegeling moeten zijn van de diversiteit aan gemeenten: naar inwoners, spreiding over het land, aantal verkooppunten per gemeente, ligging (wel of niet bij de grens).

Beperkte kennis

Ook de VNG heeft eerder betoogd dat experimenten die beperkt van omvang zijn slechts beperkt leiden tot nieuwe kennis en inzichten. Het advies van een commissie van deskundigen - wetenschappers met een onafhankelijke blik - versterkt nog onze twijfels, hoe goed het ook is dat het experiment plaatsvindt.

Het huidig gedoogbeleid faalt, er is een grootschalig experiment nodig. Goed dat het experiment straks niet abrupt stopt. Het crimineel circuit uitschakelen essentieel.

burgemeester Theo Weterings (Tilburg), voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid,
in Nieuwsuur van 6 juli
(zie onderaan dit bericht)

Geen plotseling afbouw

De VNG is tevreden met het kabinetsbesluit om de experimenten niet, ongeacht de uitkomst, na vier jaar meteen af te bouwen. Dit zou een slecht uitgangspunt zijn: uit bedrijfseconomisch oogpunt (opbouw van  kennis en 
ervaring op en het doen van investeringen), maar ook om methodologische redenen en legitimiteit. Terecht besloot het kabinet om het experiment straks eerst te evalueren.‘

Preventieve maatregelen

We hebben volksgezondheid altijd op 1 gezet als reden en doel voor het experiment. Terecht heeft het kabinet aandacht voor aanvullende preventieve maatregelen om onwenselijke effecten van het experiment te vermijden. 
Hiertoe wordt ingezet op onder meer voorlichting, communicatie, goed verkoperschap.

Diversiteit, kwaliteit en veiligheid

Het kabinetsbesluit heeft ook op de volgende punten onze instemming:

  • Het waarborgen van de diversiteit en kwaliteit van cannabisproducten. Het besluit om 5 tot 10 wiettelers aan te wijzen, voorkomt een monopolie.
  • De aandacht voor veiligheidswaarborgen om inmenging van het criminele circuit zoveel mogelijk te voorkomen.
  • De aandacht voor nulmeting en zinvolle effectmeting.
  • Er lijkt ruimte te zijn voor lokaal maatwerk als het gaat om deelname van (en eisen aan) verkooppunten m.b.t. het experiment.

Er wordt ruimte gegeven voor handhaving van het Ingezetenen-criterium, maar niet voor grensgemeenten: ook daar is situationeel verschil en lokaal maatwerk nodig.

Meer informatie