Het ministerie van SZW heeft het CBS gevraagd om kwantitatieve gegevens voor monitoring en evaluatie van de Wet inburgering 2021 te gaan verzamelen. De uitvraag van gegevens over inburgering bij gemeenten start 2022. De VNG vraagt de gemeentelijke contactpersoon voor inburgering zich bij ons aan te melden.

Er hebben zich al veel gemeenten gemeld, maar we zouden graag nog meer contactpersonen willen vragen zich aan te melden.

Meld uw contactpersoon voor inburgering aan

De VNG inventariseert op dit moment van alle gemeenten de contactpersonen voor inburgering. Deze contactgegevens worden gedeeld met het CBS.

Bent u contactpersoon voor inburgering? Meld u dan hier aan

De contactpersoon voor inburgering:

  • Heeft toegang tot het dataportaal van het CBS voor het aanleveren en controleren van de gegevens over inburgering.
  • Heeft de verantwoordelijkheid om de gegevens aan te leveren, te controleren en vrij te geven namens de gemeente aan het CBS.
  • Draagt zorg voor het tijdig en juist aanleveren van de gegevens over inburgering aan het CBS.
  • Is het aanspreekpunt van de gemeente voor het CBS voor de gegevens over inburgering.

Breed scala aan informatie over inburgering

De gemeentelijke gegevens over inburgering zullen worden verrijkt met gegevens van de ketenpartners Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en gegevens uit andere statistieken; bijvoorbeeld arbeidsparticipatie, het volgen van onderwijs en het hebben van een uitkering.

Evaluatie en monitoring

Binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering zal de minister van SZW een verslag over de effecten en doeltreffendheid van deze wet aan de Staten-Generaal verzenden. Naast de evaluatie van de wet na vijf jaar en een tussenevaluatie na drie jaar, vindt jaarlijkse monitoring plaats om de werking van de wet te kunnen volgen en daarvan te leren. Dit vervult dan ook een belangrijke functie in de ambitie van een lerend en adaptief stelsel.

Afspraken over gegevensuitwisseling

Voor het verzamelen van kwantitatieve gegevens voor monitoring en evaluatie is een nauwe samenwerking tussen de ketenpartners van belang. Zo worden samen met gemeenten afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de wijze van registreren en uitwisselen van data.

Een aantal gemeenten wordt binnenkort benaderd om mee te denken over deze benodigde gegevensuitwisseling. Deze uitwisseling dient aan een aantal voorwaarden te voldoen die worden vastgelegd in richtlijnen. Alle gemeenten zullen hierover worden geïnformeerd voor de zomer van 2021.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet inburgering via vng.nl/inburgering.