De Tweede Kamer staat aan het begin van de behandeling van het voorstel tot de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Voor de VNG aanleiding zich tot de Kamer te richten om een aantal voor gemeenten belangrijke punten mee te geven.

De VNG is positief kritisch over de inhoud van het wetsvoorstel. Op een cruciaal punt wijkt het voorstel af van het VNG-standpunt: het maximum aantal deelnemende gemeenten (6 á 10) dat wordt genoemd.

Zinvolle effectmeting

Evenals de onafhankelijke adviescommissie Knottnerus vinden we het vastleggen van het aantal deelnemende gemeenten op dit moment voorbarig. Het is nog de vraag of het maximum van 6 á 10 gemeenten afdoende zal zijn voor de ambities die er zijn voor zinvolle effectmeting.

Consumentenpanel

Voor de kans van slagen van het experiment is het essentieel dat de diversiteit en kwaliteit van het aanbod is gegarandeerd en dat de wensen en behoefte van consumenten worden meegenomen. De VNG adviseert een consumentenpanel te organiseren.

Lokale ruimte

Bij het opstellen van de AMvB wordt de mogelijkheid geboden coffeeshops die niet aan de eisen voldoen, uit te sluiten van het experiment. De minister wil in overleg met gemeenten hiernaar te kijken. Daar zijn we blij mee, we zien hierin een mogelijkheid om een schone sector te creëren.

Meer informatie

Hieronder de mail zoals gistermiddag verzonden aan de Tweede Kamer.

Zie ook