Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De VNG is in hoofdlijnen positief over het (concept)wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel behelst:

  • Het verplicht overleggen van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bestuurders.
  • Een modernere procedure om geheimhouding op informatie te leggen.
  • Versterking van de positie van de Commissaris van de Koning bij integriteitskwesties in een gemeente.
  • Duidelijker artikelen over onverenigbare functies, verboden handelingen en stemonthouding.
  • Een ruimere mogelijkheid tot herverdeling van zetels bij lijstuitputting.

De VNG reageerde deze week op een verzoek van minister Raymond Knops (BZK) om een reactie op het conceptwetsvoorstel. (Zie de brief onderaan dit bericht.)

Waar zijn we het mee eens?

In onze reactie onderschrijven we het belang van het wetsvoorstel en integriteit in het openbaar bestuur. We zijn het eens met een verplichte VOG voor bestuurders. Ook vinden wij het voor college en raadsleden duidelijker worden wanneer zij zich aan geheimhouding moeten houden.

Verder zijn we positief over een duidelijkere positie van raadsleden die werkzaam zijn bij een samenwerkingsverband waarin de betreffende gemeente deelneemt.

Waar hebben we kritiek op?

Ons belangrijkste bezwaar is de beoogde ruimere bevoegdheid van de Commissaris van de Koning om bij integriteitsproblemen besloten vergaderingen bij te wonen en kennis te nemen van alle bescheiden van het gemeentebestuur. Dit zou diep ingrijpen op de autonomie van gemeenten.

We zijn verder kritisch over de beoogde sanctie dat een raadslid bij schending van de geheimhoudingsplicht maximaal drie maanden van alle geheime informatie kan worden uitgesloten. We vinden de bestaande sanctie in het Wetboek van Strafrecht toereikend.

Meer informatie

Hieronder de VNG-brief aan minister Knops, we gaan hierin in detail in op het conceptwetsvoorstel.