Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.

De coronacrisis heeft veel impact op de werkzaamheden van gemeenten en zorgaanbieders. Een zorgvuldige implementatie van het woonplaatsbeginsel per 2021 bleek toch niet haalbaar te zijn. 

Uitzoekwerk voor gemeenten

De invoering zorgt voor eenmalig uitzoekwerk van gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Zij moeten nagaan voor welke jeugdigen de financieel verantwoordelijke gemeente wijzigt door het nieuwe woonplaatsbeginsel. De coronacrisis vergt nu veel tijd en werk van gemeenten en jeugdhulpaanbieders om de continuïteit van zorg te waarborgen. Hierdoor ontstaan risico’s voor een zorgvuldige invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Uitstel geeft gemeenten en aanbieders meer tijd.

Uitstel herijking gemeentefonds

Het ministerie van BZK besloot in februari de invoering van de aangepaste objectieve verdeelmodellen in het gemeentefonds uit te stellen naar 1 januari 2022. Hierdoor kan komend jaar het budget voor voogdij en 18+ nog niet objectief worden verdeeld. Wanneer de wijziging van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 wordt ingevoerd, houden beide wijzigingen gelijke tred.

Om ook volgend jaar een eerlijke verdeling van de voogdijgelden onder gemeenten te waarborgen, wordt de huidige compensatieregeling met een jaar verlengd.

Vervolg

VWS en VNG zullen op korte termijn een expertmeeting met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers organiseren waarin samen wordt gekeken naar een nieuw tijdpad voor de invoering van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Zodra dat nieuwe tijdpad er is, wordt u daarover geïnformeerd via de community Woonplaatsbeginsel.

Meer informatie