De Wet straffen en beschermen is op 1 juli in werking getreden. Voor gemeenten zijn onderdelen in de wetswijzigingen van de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) en de Penitentiaire Maatregel (PM) van belang.

Deze artikelen bieden gemeenten en ketenpartners een grondslag  voor gegevensdeling bij re-integratie uit detentie (18aPbw en 20PM) en voor informatieverstrekking bij risico op ernstig gewelds- of zedendelicten (18bPbw).

Informatiesheet

Zoals eerder bericht, maakte het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) een informatiesheet over de Wet straffen en beschermen in de betekenis van deze wet voor gemeenten. Het informatiesheet geeft een overzicht van de hoofdlijn van de wet en gaat dieper in op de nieuwe artikelen 18a en 18b van de Pbw en artikel 20d van de Pm.

Handreikingen gegevensuitwisseling

De Dienst Justititiële Inrichtingen (DJI) maakte een handreiking over de mogelijkheden met ingang van 1 juli voor de gegevensuitwisseling rond de re-integratie van (ex-)gedetineerden. Daarnaast is onder projectleiding van het ministerie van JenV een handreiking ontwikkeld over de mogelijkheden per 1 juli voor gegevensuitwisseling van gemeenten en de DJI als er sprake is van een reëel risico dat een gedetineerde (opnieuw) een ernstig gewelds- of zedendelict zal plegen. Komende tijd wordt deze handreiking aangevuld met nadere uitwerking in de praktijk.

Meer informatie