Meer duidelijkheid over en meer mogelijkheden tot informatie-uitwisseling en effectieve samenwerking tussen partners (inclusief private partijen) bij de aanpak van ondermijning en fraude. Met dat doel werkt het ministerie van JenV aan de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS).

Op zich is het goed dat er meer duidelijkheid komt over onder meer privacybeschermende randvoorwaarden. Maar de VNG heeft wel een aantal bezwaren tegen het voorstel, deze brengen we naar voren in onze reactie op het  consultatieverzoek bij het wetsvoorstel (per brief aan het ministerie van JenV, zie onderaan dit bericht).

Zwaardere waarborgen dan AVG

Het (concept)wetsvoorstel stelt zwaardere waarborgen dan de AVG hanteert. Zo wordt er over ‘zwaarwegend algemeen belang’ gesproken, daar waar de AVG spreekt over 'algemeen belang'. We pleiten ervoor aan te sluiten bij de terminologie van de AVG.

Te veel uniformering

Door de opzet van de WGS ontstaat een landelijke uniformering in de vorm van de samenwerking. Vanuit het oogpunt van de effectiviteit van de regionale aanpakken is de voorziene uniformering niet wenselijk. 

Zorg en veiligheid

Nergens komt het element ‘zorg’ terug. Hierdoor komt er geen oplossing voor de nodige informatie-uitwisseling op het snijvlak van zorg en veiligheid effectief.

Formalisering in AMvB

Samenwerkingsverbanden zullen tot in detail moeten worden beschreven en geformaliseerd in een AMvB. Hieraan kleven praktische en principiële bezwaren (zie onze brief aan JenV, onderaan dit bericht). Veel samenwerkingsverbanden zijn gebaseerd op convenanten: deze werkwijze zou kunnen worden voortgezet. De WGS zou dan eisen en randvoorwaarden kunnen stellen die verwerkt worden in de convenanten.

Extra waarborg

Als extra waarborg zou er (bij wet) een onafhankelijke instantie kunnen worden aangewezen, die de convenanten toetst. Daarmee ontstaat een werkwijze die uitgaat van de beoogde privacy-waarborgen en die tegelijkertijd beter past in ons staatsbestel.

Onduidelijkheden

Op twee punten zijn de gevolgen van het wetsvoorstel onduidelijk:

  • Kunnen samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een RIEC en een ICOV) een nieuw samenwerkingsverband aangaan? Deze mogelijkheid is wenselijk met oog op een soepelere informatie-uitwisseling tussen dergelijke samenwerkingsverbanden binnen een duidelijk(er) kader van privacybescherming.
  • Een aantal wetten wordt gewijzigd op het punt van een absolute geheimhoudingsplicht. In de beperkte tijd van de consultatieperiode is niet te overzien of de lijst met wetten waarin bevoegdheden van de burgemeester of het college van b&w zijn opgenomen, compleet is. De VNG vraagt het ministerie van JenV hier (nader) onderzoek naar te doen.

Meer informatie

Hieronder onze brief zoals op 21 september verzonden aan het ministerie van JenV.