UPDATE -  Op 24 februari 2022 is een nieuwe Model Verordening leges gepubliceerd. Meer informatie leest u hier.

De VNG stelt een werkmodel verordening leges 2022 beschikbaar in verband met de Omgevingswet. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor de leges (verordening). De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022. Er geldt overgangsrecht tot uiterlijk eind 2029.

Het werkmodel is afgestemd met een landelijke werkgroep en met een werkgroep van omgevingsdiensten voor de ‘milieuleges’ en wordt dus breed gedragen. In het werkmodel zijn bestaande vergunningplichten opgenomen, maar ook nieuwe toegevoegd, zoals voor milieubelastende activiteiten. Vergunningplichten kunnen in een verordening, maar ook in het omgevingsplan staan. Er geldt overgangsrecht dat op basis van afspraken geldt tot eind 2029.

Keuzevrijheid

Er ontstaat veel keuzevrijheid om iets te regelen over de leefomgeving: algemene regels (zorgplichten), meldingsplichten of vergunningplichten. Alleen bij de vergunningplichten is legesheffing mogelijk. Die keuzevrijheid bemoeilijkt het opstellen van een modelverordening leges. Daarom noemen wij het een werkmodel, zodat gemeenten er alvast mee aan de slag kunnen.

Bouwactiviteiten

Voor de bouwactiviteiten wijzigt er veel, onder andere door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die tegelijkertijd in werking treedt. Er is een knip gemaakt tussen een bouwtechnisch deel en een ruimtelijk deel. Voor beide kan een omgevingsvergunning nodig zijn, maar er zijn ook veel bouwwerken vergunningsvrij.

Milieubelastende activiteiten

Nieuw is dat gemeenten leges kunnen gaan heffen voor milieubelastende activiteiten. Het wettelijk verbod daarop keert niet terug in de Omgevingswet. Het gaat niet langer om de milieu-inrichting als zodanig, maar om de activiteiten die milieubelastend zijn. Alleen voor complexe bedrijven geldt nog een integrale vergunningplicht, maar daarvoor zijn gedeputeerde staten bevoegd gezag.

Naar een definitiever model

Het kan zijn dat er nog wijzigingen in het model optreden, mede naar aanleiding van ontvangen reacties op het werkmodel. Het streven is om eind mei 2021 een definitiever model beschikbaar te stellen.

Toelichting en transponeringstabel

In de toelichting besteden we alleen aandacht aan de inhoudelijke wijzigingen. Voor bepalingen die – afgezien van de vormgeving – overeenkomen met de bestaande tekst in de modelverordening leges zoals die op 1 januari 2021 geldt, verwijzen wij naar de toelichting daarop. Met behulp van de bij dit werkmodel behorende transponeringstabel is die toelichting te vinden. De bestaande modelverordening leges is te vinden in de Kennisbank Decentrale regelgeving van Sdu.

Reacties

Reacties zijn welkom via info@vng.nl of belastingen@vng.nl.

Meer informatie