De nieuwe Wet inburgering is een feit. De streefdatum voor de inwerkingtreding van deze wet is 1 januari 2022. Gemeenten krijgen in dit nieuwe stelsel de regierol over de uitvoering. 

Bij deze regierol hoort ook de inrichting en uitvoering van preventie, toezicht en naleving van de Wet inburgering. Het vaststellen van criteria en het ontwikkelen van een visie op inkoop van het inburgeringsaanbod maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. 

Onder de huidige Wet inburgering zijn inburgeraars nog zelf verantwoordelijk voor het inkopen van het inburgeringsaanbod. Onder de nieuwe wet ligt de verantwoordelijkheid hiervan bij de gemeenten, zo ook het waarborgen van de kwaliteit hiervan. Bij het inkopen van het taalaanbod kan het voorkomen dat u als gemeente te maken krijgt met malafide taalbureaus. Om deze taalbureaus effectief te kunnen weren en bestrijden, is het belangrijk dat u als gemeente inzicht heeft in hun werkwijze. Daarom hebben DUO, Blik op Werk en gemeenten samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een barrièremodel gemaakt. Dit model gaat uit van zes verschillende stappen in het inkoopproces: 

  • Aanbestedingsproces 
  • Gunning en contractbespreking 
  • Uitvoering 
  • Monitoring 
  • Evaluatie 
  • Contract bijstellen 

Per stap is nagegaan welke gelegenheden er zijn om crimineel te handelen en welke personen of partijen de malafide taalbureaus hier bewust of onbewust bij kunnen helpen. Vervolgens is per stap gekeken welke barrières gemeenten kunnen opwerpen om de gelegenheden duurzaam te verstoren of zelfs weg te nemen. Op deze manier biedt het barrièremodel handvatten om bij de inkoop van het inburgeringsaanbod geen zaken meer te doen met onbetrouwbare aanbieders.

Handreiking Naleving Wet inburgering

Naast het barrièremodel publiceert de VNG binnenkort de Handreiking Naleving Wet inburgering. Deze handreiking kunt u straks samen met praktijkvoorbeelden van gemeenten op het gebied van handhaving, toezicht en preventie en andere praktische ondersteuningsmiddelen terugvinden in het Kennisdossier Wet inburgering. 

Wilt u ook malafide taalbureaus tegenhouden en voorkomen dat inburgeraars door deze bureaus worden opgelicht, bekijk dan het barrièremodel in de kennisbank van VNG Naleving. Hier kunt ook de Kwaliteitsconvenanten Taal en Inburgering raadplegen van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam.

Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG ondersteunen gemeenten bij de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet inburgering.