De VNG heeft samen met onder meer gemeenten, woningcorporaties, woonwagenbewoners en het ministerie van BZK de ‘Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ opgesteld. De Wegwijzer is een nadere invulling van het in 2018 door het ministerie van BZK uitgebrachte landelijk beleidskader.

Diverse gemeenten hebben inmiddels (eerste) stappen gezet om hun lokale woonwagen- en standplaatsenbeleid aan te passen. De Wegwijzer is vooral voor gemeenten die nog aan het begin staan van hun woonwagen- en standplaatsenbeleid een bruikbaar handvat. Daarnaast biedt de Wegwijzer keuzes voor dilemma’s uit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 

De Wegwijzer:

  • schetst het mensenrechtelijk kader in relatie tot het woonwagen- en standplaatsenbeleid
  • licht stap voor stap toe  hoe gemeenten, samen met woningcorporaties, woonwagenbewoners en beheerorganisaties, woonwagen- en standplaatsenbeleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren dat in lijn is met het Beleidskader

Uitwerking van nationaal beleid

In 1999 werd de Woonwagenwet van rijkswege afgeschaft. Gemeenten werden via de Huisvestings- en Woningwet verantwoordelijk voor de huisvesting van woonwagenbewoners en het aantal woonwagenstandplaatsen werd afgebouwd. Onder meer Europese rechtspraak en het College voor de Rechten van de Mens hebben dit beleid afgewezen, omdat het niet in overeenstemming is met het mensenrechtelijk kader uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het ministerie van BZK heeft daarop het Beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid opgesteld. 

Het Beleidskader vormt een basis voor gemeenten om het lokale woonbeleid vast te stellen, waarbij zij rekening moeten houden met de wensen van woonwagenbewoners en moeten voorzien in voldoende standplaatsen. De Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid is een verdere invulling van het lokale woonbeleid op dat Beleidskader.  De VNG model huisvestingsverordening is aangepast met een extra hoofdstuk 2a Standplaatsen en woonwagens. Aan de hand van deze verordening kan de wijze van vergunningverlening en de inrichting van de standplaatsen voor woonwagens worden geregeld. 

Het ministerie van BZK heeft financiële middelen toegezegd voor de huisvesting van deze doelgroep. De VNG wacht het onderzoek af dat BZK momenteel uitvoert naar de kosten voor het inrichten van standplaatsen en aanschaffen van woonwagens. Zodra dit onderzoek is afgerond gaat de VNG in gesprek met het ministerie om hierover afspraken te maken.

Wegwijzer

Als er aanleiding toe is, zal de VNG de Wegwijzer actualiseren. Een gedrukt exemplaar van de Wegwijzer is per post naar alle gemeentesecretarissen verzonden. Hieronder vindt u de link naar de digitale versie.

Workshops

De VNG organiseert in het najaar een aantal online workshops waarin de wegwijzer wordt toegelicht. De data komen in de VNG-agenda te staan. 

Meer informatie