De week van de Meldcode was voor de regio Twente een impuls om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen, die een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Alleen al om die reden paste deze week prima in het regionale plan van aanpak Geweld hoort nergens thuis.

Deze week zorgde voor ontmoetingen en gesprekken tussen mensen die allemaal een rol spelen in de totale ketenaanpak in de regio Twente.

Samenwerken

De bezoekers waren afkomstig uit verschillende onderdelen van de keten. Denk aan onderwijs, kinderopvang, medische zorg en jeugdzorg, GGZ, wijkteams, welzijn etc. Zij trokken met elkaar de conclusie dat je bij de vernieuwde werkwijze rondom de meldcode elkaar als collectief nodig hebt om ieders individuele rol binnen de keten in te vullen.

Informatieoverdracht

In deze eerste week van de meldcode stond informatieoverdracht centraal. Je bent er echter niet met één keer ‘een week van de meldcode’ te organiseren. Er is sprake van een nieuwe werkwijze en dat vraagt om blijvende aandacht en het uitwisselen van ervaringen.

Het willen leren van elkaar en delen van ervaringen zijn belangrijke onderdelen van een goed werkend proces rondom de verbeterde meldcode.

Er werd door de inleiders dan ook regelmatig gesproken van 'werk in uitvoering': 'we staan aan het begin van een nieuw werkproces, help elkaar dan ook om dat samen goed invulling te geven in de komende tijd'.

Uitwisselen van kennis en ervaring

In het programma was er voor de pauze aandacht voor de meer formele kennisoverdracht vanuit betrokken partijen. In het tweede deel was plaats voor informele inbreng vanuit de deelnemers. Er wordt gedacht aan een mogelijk vervolg later dit jaar, dan zal er meer ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen in kleinere groepen en bespreking van casuïstiek.

Organisatie

Bij de organisatie van ‘een week van de meldcode’ zijn een aantal partijen onmisbaar. Natuurlijk stem je eerst af met Veilig Thuis, want ondanks het feit dat de meldcode niet van Veilig Thuis is, zijn zij een belangrijke partij. De meldcode is van alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In Twente werd het initiatief genomen door de regionaal projectleider Geweld hoort nergens thuis (GHNT).

De regionale bestuurders zorgden voor het bestuurlijk commitment, randvoorwaarde voor een soepele organisatie. Extra kleuring van de noodzaak werd gegeven door de bijdrage van ervaringsdeskundigen.

Gewoon doen!

Ingewikkeld? 'Nee', zegt Theo Hijkoop, regionaal projectleider GHNT in de regio Twente.

Denk niet te lang na, gewoon doen, als je merkt dat hier behoefte aan is.

 

 

Die behoefte kwam in onze regio eind 2018 nadrukkelijk naar voren tijdens de voorlichting die Veilig Thuis gaf in de netwerklunches. Dat signaal hebben we opgepakt en dan kost het organiseren van zo’n week tijd en energie, maar is het vooral ook gewoon leuk om te doen.

Omdat het echt ‘werk in uitvoering voor alle betrokkenen’ is, mogen we ook allemaal van elkaar leren en dat begint met erkennen dat er nog te weinig specifieke kennis is over de meldcode en het afwegingskader. ‘Een week van de meldcode’ helpt om die kennis bij te spijkeren en geeft impulsen die verder gaan dan alleen de vernieuwde meldcode.

Het bevordert de dialoog over brede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tips

  • Cluster aandacht voor de meldcode in een compacte periode (week van de meldcode)
  • 1ste contact met Veilig Thuis en landelijk betrokkenen bij de meldcode en regioadviseur GHNT
  • Leg data vast voor meerdere bijeenkomsten met hetzelfde programma
  • Check inleiders, ervaringsdeskundigen, zalen en stuur aankondiging/uitnodigingen uit
  • Denk na over de doelgroep, breed of per beroepsgroep. De keuze voor brede doelgroep zorgt voor mooie interacties tussen ketenpartners die elkaar niet elke dag treffen
  • Zorg voor verspreiding van de uitnodiging via de contactpersonen van alle regiogemeenten
  • Zorg voor praktische ondersteuning op de aanmeldingen, logistiek, communicatie en organisatie
  • Maak gebruik van de beschikbare landelijke materialen of learnings uit andere regio’s
  • Maak voor het programma een goede rolverdeling tussen Bestuurders, Veilig Thuis en andere inhoudelijk betrokkenen bij de meldcode
  • Zorg voor bestuurlijk draagvlak, o.a. door aanwezigheid van / opening door bestuurders

Meer informatie

De presentaties die in de regio Twente zijn gebruikt tijdens de Week van de meldcode:

Zie ook