Goed inspelen op de risico’s van morgen met maatregelen waar de stad meteen beter van wordt. Dat is 1 van de aspecten van resilience: werken aan een veerkrachtige wendbare gemeente en lokale gemeenschap.

De gemeenten Zevenaar, Velsen, Weert, Gouda, Den Haag en Rotterdam hebben een ambtelijke klankbordgroep opgezet rond het thema resilience, in samenwerking met VNG Risicobeheer. Wat het denkkader van resilience inhoudt en wat het praktisch oplevert, maken de gemeenten duidelijk in het Resilience Webinar.

 

Integrale blik

Business controller Bastiaan van der Stoep van de gemeente Gouda zegt in z’n inleiding dat de coronapandemie de noodzaak illustreert van een integrale blik op risicomanagement. ‘Hoe veerkrachtig ben je als organisatie?’ Zijn gemeente Gouda organiseerde bijvoorbeeld snel na het ingaan van de coronamaatregelen digitale overlegtafels (economie, cultuur, sport, zorg) om te weten wat er leeft en gezamenlijk de koers uit te zetten. ‘In een goed netwerk kun je een schok beter opvangen.’ Zo konden bijvoorbeeld de horeca en het gemeentebestuur snel een gedragen plan maken voor grotere terrassen op de markt.

Scenarioplanning

De gemeente Zevenaar reageerde op de coronacrisis met een scenarioplanning. In een compacte kaderbrief is geïnventariseerd tot welke risico’s (en kansen!) de coronacrisis leidt.

Internationale crises

Judith van der Zwan (Den Haag) vertelt dat Den Haag en Rotterdam lid zijn van het Global Resilient Cities Network. Wereldwijde problemen zoals klimaatverandering, terrorisme of cybercrime slaan neer in de steden. De Wereldbank verwacht dat hierdoor vaker crises (shocks) ontstaan. Daarnaast is er sprake van stressfactoren  die steden langzaam maar zeker verzwakken zoals armoede, schulden, segregatie en ondermijning. De factoren werken op elkaar in en versterken elkaar. Internationaal leren de steden van elkaars aanpak.

Groei

Resilience is erop gericht gemeenten en gemeenschappen weerbaar en veerkrachtig te maken. Dat betekent: tegen een stootje kunnen, kunnen terugveren na een crisis en je kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie. In dit idee past het nemen van maatregelen die bijdragen aan de groei van de stad van vandaag. Een waterkering vanwege de zeespiegelstijging kan bijvoorbeeld het karakter krijgen van een mooie wandelboulevard. Deze en andere elementen worden uitgewerkt en uitgelegd in het Webinar dat is terug te zien via de onderstaande link.

Meer informatie