De Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) is maandag 22 juni in consultatie gegaan. De wet geeft invulling aan de regiefunctie van gemeenten binnen de wijkgerichte aanpak om woningen aardgasvrij te maken. De einddatum van de consultatie is 3 augustus 2020.

De wet is 1 van de instrumenten die invulling geeft aan de randvoorwaarden die gemeenten hebben gesteld bij de ondertekening van het Klimaatakkoord. Over de invulling van de wet heeft de VNG samen met andere decentrale overheden de afgelopen maanden intensief overlegd met het ministerie van EZK. Daarbij heeft de VNG de input van gemeenten meegenomen. Veel van deze input is verwerkt in de Warmtewet 2.

Belangen inwoners

Voor iets minder dan de helft van de 1,5 miljoen woningen die in 2030 van het gas af gaan, is een warmtenet voorzien als alternatief om te voldoen aan de warmtevraag. Daarom is het voor gemeenten en hun inwoners van belang dat hiervoor een heldere marktordening komt waarin de publieke belangen betaalbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en energierechtvaardigheid zijn geborgd. De gemeenten moeten de belangen van de burger kunnen waarborgen en de warmtewet moet de kaders bieden voor een eerlijke, duurzame en uitvoerbare energietransitie. 

Aanvullingen

In de Warmtewet die nu in consultatie gaat, zijn enkele elementen opgenomen die tijdens de consultatie in samenwerking met het ministerie nader worden ingevuld. Deze zijn:

  • De mogelijkheid dat een warmtebedrijf niet zelf over het eigendom van het warmtenet beschikt
  • De mogelijkheid dat publieke netwerkbedrijven een rol spelen in de infrastructuur van het collectieve warmtesysteem
  • Welke nadere regels voor toegang tot warmtesystemen wenselijk zijn om de koppeling van warmtesystemen van verschillende warmtebedrijven beter mogelijk te maken

De VNG vindt op basis van de concept Warmtewet 2 en de nog komende aanvullingen dat er voldoende basis is voor gemeenten om hun regiefunctie op het gebied van warmte in te vullen. 

Meer informatie en webinar

De VNG komt later met een inhoudelijke reactie die gemeenten kunnen meenemen in hun afweging op de consultatie. En we organiseren op maandag 29 juni om 13.00 uur een webinar voor gemeentelijke professionals met uitleg over de conceptwet en de procedure.