Het aantal milieu-inspecties en -rapportages en het aantal uitgegeven bouwvergunningen is gestegen en de achterstanden in de verlengingsprocedure voor erfpachtcontracten zijn weggewerkt. Dat zijn de resultaten van het onlangs afgeronde project Technical assistance to the Ministry of VROMI.

Dit project is opgezet door VNG International om de achterstanden weg te werken die in de periode na orkaan Irma (september 2017) zijn ontstaan bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Milieu en Volkshuisvesting op Sint Maarten. 

Inzet Nederlandse gemeenteambtenaren

Het project, gestart in november 2018, werkte met drie afdelingen van VROMI: vergunningsverlening, erfpacht en inspecties (milieu- en bouwinspecties). Nederlandse gemeenteambtenaren zijn voor langere periodes uitgezonden naar Sint Maarten als extra capaciteit om achterstanden aan te pakken en voor de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. 

Resultaten

Tijdens een afsluitende bijeenkomst hebben betrokken Nederlandse gemeente-experts in bijzijn van de minister van VROMI, de secretaris-generaal van het ministerie en de Nederlandse Vertegenwoordiging te Sint Maarten hun bevindingen, het uitgevoerde werk en de resultaten gepresenteerd. 

Naast de al genoemde resultaten hebben de Nederlandse gemeente-experts gezamenlijk met hun collega’s op St Maarten aanbevelingen gedaan over bestaande procedures en regelgeving, efficiëntie van werkprocessen en samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen VROMI. De SG van VROMI gaf tijdens de slotbijeenkomst aan dat een aantal van deze adviezen zal worden opgevolgd en van bijzondere meerwaarde is voor de verdere slagkracht van het ministerie.