Hoe kunnen we als gemeente ervoor zorgen dat dienstverleners binnen het sociaal domein zich aan de wet houden en zo bijvoorbeeld zorgfraude voorkomen? Het is een vraagstuk dat gemeenten steeds meer bezighoudt. De VNG ondersteunt gemeenten hierbij en het ministerie van VWS wil graag weten hoe deze ondersteuning wordt ervaren door gemeenten.

VNG Naleving voert sinds 2017 een ondersteuningsprogramma uit gericht op fraudepreventie, controle en handhaving bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015. De doelstelling van dit programma is: Het faciliteren van kennisopbouw door gemeenten vanuit de VNG op het gebied van fraudepreventie, controle en handhaving bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015.
Het ondersteuningsprogramma in zijn huidige vorm loopt in 2021 af. Het ministerie van VWS (als subsidieverstrekker van dit programma) wil daarom graag inzicht krijgen in hoe het ondersteuningsprogramma de afgelopen drie jaar is ervaren door gemeenten en de VNG zelf.

Onderzoeksbureau Significant Public voert in opdracht van het ministerie van VWS een evaluatie uit, om te inventariseren hoe de ondersteuning aan gemeenten wordt ervaren en waar in de toekomst de ondersteuningsbehoefte van gemeenten ligt.  Daartoe is een online vragenlijst opgesteld. De vragenlijst gaat in op de manier waarop gemeenten invulling geven aan fraudepreventie, controle en handhaving, de ervaringen met het ondersteuningsprogramma en ten slotte de ondersteuningsbehoeften van uw gemeente in de toekomst. Verantwoordelijke toezichthouders of beleidsmedewerkers op het terrein van toezicht en handhaving binnen het sociaal domein (hoofdzakelijk Wmo) wordt gevraagd deze vragenlijst in te vullen.


Naar de vragenlijst