De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is er nadrukkelijk één van de lange adem. Het afgelopen half jaar heeft het programma prioriteit gegeven aan het creëren van de benodigde randvoorwaarden, zo blijkt uit de voortgangsrapportage die op 2 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In deze voortgangsrapportage gaat het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) in op de inspanningen en resultaten van het eerste halfjaar van 2019 en kijkt men vooruit naar de prioriteiten voor de tweede helft van het jaar 2019. Dit alles in het besef dat die inspanningen en resultaten alleen betekenis hebben als ze leiden tot een merkbare verbetering voor hen die betrokken zijn bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het verschil maken

De drie cruciale voorwaarden om te komen tot een effectieve en duurzame regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn:

 1. Het realiseren van integrale sturing
 2. Het versterken van de lokale infrastructuur
 3. Het inrichten van een aanpak voor gezinnen/huishoudens met de meest complexe problematiek (MDA++),

Deze zijn nodig om in de komende jaren het verschil te maken en de in het programmaplan GHNT beschreven ambities in alle 28 regio’s te realiseren.

 

Prioriteiten en actielijnen

De prioriteiten verdeeld over de drie actielijnen: 1. Eerder en beter in beeld, 2. Stoppen en duurzaam oplossen en 3. Aandacht voor specifieke doelgroepen hebben betrekking op de onderstaande aandachtsgebieden:

 1. Integrale sturing (pilots, bestuurlijke regiobijeenkomsten, regionale route 2021 en beschrijving mogelijke varianten)
 2. Lokale infrastructuur: Kwaliteitskader lokale infrastructuur definitief
 3. MDA++ Gouden versie en ondersteunen implementatie MDA++ in de regio
 4. Operationaliseren visie ‘gefaseerde ketenzorg’
 5. Traumascreening en traumabehandeling
 6. Start project ‘Ieder kind geïnformeerd
 7. Experimenten vrouwenopvang
 8. Plegeraanbod

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@geweldnergensthuis.nl