Staatssecretaris van Huffelen heeft vandaag de Zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag aangeboden aan de Tweede Kamer. In de rapportage is de voortgang weergegeven over de uitvoering van de hersteloperatie Toeslagen en het herstelbeleid. 

Ook wordt stilgestaan bij de samenwerking met gemeenten, de brede schuldenaanpak op hoofdlijnen en de financiering van gemeenten bij de ondersteuning van de gedupeerde ouders op de vijf leefdomeinen. Het onderzoek van KPMG naar de kosten van ondersteuning is samen met de voortgangsrapportage gepubliceerd.
  
Financiën 
De VNG heeft steeds gepleit voor het volledig compenseren van gemeenten voor alle gemaakte kosten. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de kosten van ondersteuning door gemeenten tussen € 53 en 111 miljoen liggen. Er zit een grote onzekerheid in de kosten. Samen met het Rijk hanteren we nu het uitgangspunt dat het financiële risico van de onzekerheid niet bij gemeenten neergelegd wordt en dat gemeenten volledig gecompenseerd worden. De VNG is verheugd om te lezen dat gemeenten alle gemaakte kosten vergoed krijgen op basis van nacalculatie en dat gedupeerde ouders hierdoor nog beter geholpen kunnen worden. Dit betreft drie onderwerpen: de compensatie aan gemeenten voor de ondersteuning van de gedupeerde ouders op de vijf leefdomeinen, de algemene inrichtings- en coördinatiekosten en de compensatie van gemeenten voor de kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen.

  • Naar aanleiding van het onderzoek van KPMG wordt een nieuwe Specifieke Uitkering (SPUK) opgesteld waarin gemeenten alle kosten die zij maken voor hulp aan gedupeerde ouders op de vijf leefgebieden kunnen opgeven op basis van nacalculatie. Dit betekent dat gemeenten alle (additionele) kosten voor hulp aan gedupeerden vergoed krijgen. De SPUK wordt samen met VNG, gemeenten, ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en het ministerie van Financiën (FIN) nader uitgewerkt. Het ministerie van Financiën reserveert in haar begroting een bedrag voor de kosten van de ondersteuning. Als blijkt dat de kosten van gemeenten hoger zijn dan het gereserveerde bedrag, dan committeert het ministerie van Financiën zich om aanvullende middelen te zoeken en die beschikbaar te stellen aan de gemeenten. Het gereserveerde bedrag geldt voor gemeenten dus niet als plafond.
  • In een aparte Kamerbrief worden gemeenten nader geïnformeerd over de compensatie voor de kosten van de kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen. Deze begroting moet nog goedgekeurd worden door de Kamer. Gemeenten krijgen alle gemaakte kosten vergoed voor de kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen op basis van nacalculatie, incl. uitvoeringslasten en kostenverhogende maatregelen (aanmaningen, dwanginvordering bijv.). Dit is voor gemeenten belangrijke informatie gezien het aangenomen BALV-voorstel van 12 februari jl.  

Meer informatie op TweedeKamer.nl.