De vaste Tweede Kamercommissie voor VWS heeft 1 februari een overleg over de 'Voortgang van de Wmo 2015' met staatssecretaris Van Rijn. Met oog op dat overleg stuurde de VNG de Kamer deze week een brief.

In de brief gaan we in op:

  • het cliëntervaringsonderzoek 2016
  • de nieuwe handreiking cliëntondersteuning
  • de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over mantelzorg

Cliëntervaringsonderzoek 2016

De gemeenten deden in 2016 onderzoek naar de ervaringen van Wmo-cliënten. Uit een representatieve steekproef blijkt dat de meeste cliënten positief zijn over de ondersteuning. Dit betreft zowel de toegang, als de kwaliteit, en de mate waarin de ondersteuning cliënten ook daadwerkelijk iets oplevert. Onze conclusie is dat gemeenten de transitie van AWBZ naar Wmo zorgvuldig hebben uitgevoerd, maar ook dat zij de uitvoering van de nieuwe Wmo steeds beter op orde krijgen, zowel voor oude als nieuwe cliënten.

Verbeterpunt: bekendheid cliëntondersteuning

Uit het cliëntervaringsonderzoek komen ook verbeterpunten naar voren. Het belangrijkste aandachtspunt betreft de onbekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner. De VNG en Movisie stelden een handreiking op, met concrete handvaten om professionele én informele cliëntondersteuning optimaal in te zetten. De bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning is een van de onderwerpen. De handreiking verscheen deze week (zie onderaan dit bericht).

Uitspraak CRvB

Gemeenten hebben vanuit de wet de opdracht om met inwoners die om ondersteuning vragen het gesprek aan te gaan over wat zij zelf en hun netwerk kunnen bijdragen. Het ontbreekt gemeenten echter aan wettelijke mogelijkheden om deze mentaliteitsverandering te bevorderen. De recente mantelzorg-uitspraak van de CRvB bevestigt deze onevenwichtige situatie.

Bovendien wijzen we erop dat de kosten van het pgb onder de AWBZ onhoudbaar werden, omdat steeds meer mantelzorgers de weg naar betaling van hun diensten wisten te vinden en de regelgeving daarop geen antwoord had. De VNG vindt het nog te vroeg om een wijziging op dit onderdeel van de Wmo en de Jeugdwet te bepleiten, maar we wijzen de Kamer op de zorgen van gemeenten over deze ongewenste monetarisering van de mantelzorg.

Meer informatie

Zie ook