In het voorjaar van 2018 is de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 tussentijds geëvalueerd. Hier zijn voornamelijk knelpunten geïnventariseerd. De inventarisatie leidde ertoe dat de drie raamovereenkomstpartijen hebben aangedrongen op aanpassing van de huidige afspraken.

Dat de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 erg leeft onder gemeenten blijkt uit de recente jaarcongressen. Via verschillende moties verzochten gemeenten de VNG om maatregelen te nemen die het sluiten van voornamelijk de keten van kunststofverpakkingen bevorderen.

Aanpassingen en aanvullingen

De VNG streeft ernaar om in het aankomende bestuurlijk overleg (eerste helft van 2019) tot nieuwe afspraken te komen over aanpassingen en aanvullingen in de huidige Raamovereenkomst Verpakkingen. Over het uiteindelijke doel, het tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten de keten van kunststof verpakkingen sluitend maken, zijn de staatssecretaris, het verpakkende bedrijfsleven en de gemeenten het eens. Maar over de weg ernaar toe zijn we het nog niet helemaal eens. Dit betekent dat onderhandeld wordt over een samenhangend pakket aan nieuwe afspraken.

Meer informatie

In de ledenbrief staat de huidige stand van zaken en de inzet van de VNG, we gaan ook in op enkele afspraken die inmiddels tot stand zijn gekomen.