Gewijzigd/aangevuld bericht naar aanleiding van vragen van gemeenten - Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft in augustus het standpunt ingenomen dat de eigen bijdrage voor een pgb beschermd wonen vergelijkbaar moet zijn met de bijdrage voor beschermd wonen in natura. 

Het besluit van de staatssecretaris sluit aan bij de systematiek van het pgb in de Wmo als volwaardig alternatief voor de voorziening in natura, en naar de mening van het ministerie van VWS ook bij de definitie van beschermd wonen (wonen in een accommodatie van een instelling)

Wijziging Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Voor het pgb geldt op dit moment altijd de extramurale eigen bijdrage. Het standpunt van VWS vraagt daarom om een wijziging van het landelijke Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, om in geval van een pgb beschermd wonen, een hoge eigen bijdrage vergelijkbaar met beschermd wonen in natura mogelijk te maken per 1-1-2020. De afgelopen tijd heeft het CAK de voorgestelde wijziging getoetst en uitvoerbaar bevonden. De komende tijd wordt dit ook getoetst bij gemeenten.

Advies aan gemeenten

Het ministerie van VWS beoordeelt het transformeren van beschermd wonen naar beschermd thuis als positief en in lijn met de wet. Daar waar mensen niet daadwerkelijk in een accommodatie van een instelling verblijven, ongeacht of dit een voorziening in natura of een pgb betreft, is wat VWS betreft sprake van begeleiding + en niet van beschermd wonen conform de definitie in de wet. Gemeenten worden geadviseerd dit op termijn aan te passen in de beschikking en in de inkoop.

Meer informatie

VWS zal in het eerste kwartaal van 2019 gemeenten uitgebreider informeren over de voorgenomen wijziging.