De leden hebben zich positief uitgesproken over het voorstel om de arbeidsvoorwaarden voor mensen aan onderkant van de arbeidsmarkt in een cao uit te werken. Een voorwaarde is financiering vanuit het Rijk.

99% van de leden stemde in met het voorstel. Het aangenomen voorstel wordt in de uitgestelde ALV van september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.

Doelgroepen

De Cao is bedoeld voor mensen die:

  • werken met een indicatie beschut werk;
  • vallen onder de banenafspraak en door de gemeente, een gemeenschappelijke regeling of lichaam waarvan de gemeente aandeelhouder is gedetacheerd worden.

Alleen door de arbeidsvoorwaarden in een cao af te spreken kan immers worden afgeweken van de payrollvergoeding die in de Wet Arbeidsmarkt in balans is opgenomen.

Twee randvoorwaarden

Om een cao te kunnen realiseren heeft de Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) twee randvoorwaarden benoemd:

  • Voor de mensen moet een (financiële) prikkel blijven bestaan om door te stromen naar een reguliere baan, die reguliere baan moet een verbetering zijn.
  • De financiering van de arbeidsvoorwaarden mag niet ten koste gaan van bestaande budgetten.

Vervolg

De KIA gaat, in overleg met de VNG-commissies Financiën en Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en het College voor Arbeidszaken na hoe de eerst randvoorwaarde in een pakket kan worden uitgewerkt.

Vervolgens gaat de KIA, mogelijk met de vakbonden naar het Rijk en zal op basis van de kosten van het arbeidsvoorwaardenpakket een financiële claim neerleggen.

Afhankelijk van het antwoord wordt het voorstel verder uitgewerkt en in het najaar in de vorm van een ledenraadpleging voorgelegd aan gemeenten.

Meer informatie