De aangekondigde extra btw-heffing voor samenwerkende gemeenten per 1 januari 2019 wordt opgeschort. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer laten weten. Het gaat hier om de eerder aangekondigde inperking van de zogenaamde koepelvrijstelling.

Met de koepelvrijstelling kunnen bedrijven en decentrale overheden in een samenwerkingsverband diensten aan hun leden vrijstellen van btw. De inperking was door het vorige kabinet aangekondigd per 1 januari 2019, als direct gevolg van arresten van het Europese Hof.

Voorbeelden samenwerkingsverbanden die geraakt zouden worden

De staatssecretaris was van oordeel dat de koepelvrijstelling niet geldt voor de door gemeenten uit te voeren activiteiten van algemeen belang die niet in de Europese regelgeving zijn genoemd. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden die geraakt zouden worden waren:

  • Samenwerkingsverbanden op het gebied van lokale belastingheffing,
  • Regionale uitvoeringsdiensten: voorbeeld de Omgevingsdienst Oost-Brabant;
  • Gezamenlijk sociale diensten;
  • Regionale samenwerkingen voor sociale werkvoorzieningen.

De VNG heeft zich verzet tegen de dreigende extra btw-heffing bij samenwerking.

Opschorten maatregel

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer nu laten weten de maatregel op te schorten. Omdat de extra btw-heffing bij samenwerken grote consequenties kan hebben gaat het kabinet zich samen met andere Europese lidstaten hard maken voor reparatie via Europese regelgeving. Staatssecretaris Snel: 'Het is belangrijk dat deze samenwerking niet in de weg wordt gestaan. De financiële consequenties kunnen groot zijn, zo is de afgelopen tijd steeds duidelijker geworden. Dit kan alleen in Europees verband worden opgelost en hier ga ik me de komende tijd hard voor inzetten. Ik merk dat hier bij andere lidstaten ook steun voor is.'

Meer informatie