De woon-, werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten moeten structureel beter. De VNG kan zich daarom voor een groot deel vinden in de onlangs gepresenteerde adviezen van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.

Bij de aanpak van de misstanden rond arbeidsmigranten spelen gemeenten een cruciale rol. De VNG wil graag met de minister van SZW in gesprek over de voorwaarden waaronder gemeenten de adviezen van het aanjaagteam kunnen implementeren en uitvoeren. Dit schrijft de VNG in haar brief aan minister Koolmees van SZW.

Adviezen VNG

Een structurele verbetering van de situatie van arbeidsmigranten vereist een samenhangende aanpak gericht op meerdere terreinen: handhaving, huisvesting, registratie en integratie:

  • Een juiste beeldvorming rondom arbeidsmigranten is cruciaal. Laat de goede voorbeelden zien. Dit draagt bij aan draagvlak onder inwoners voor de huisvesting van en accommodaties voor arbeidsmigranten.
  • Handhaving vraagt om een goede samenwerking: een gecoördineerde aanpak, waarbij gemeenten, Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV, SVB, Politie en OM samenwerken. Daarnaast moeten er barrières geslecht worden in de gegevensuitwisseling tussen overheden.
  • Huisvesting vraagt om dialoog tussen gemeenten, provincies en het rijk. Gemeenten hebben regelruimte en flexibiliteit nodig om huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken.
  • Een goede registratie van arbeidsmigranten is noodzakelijk, zodat gemeenten weten welke arbeidsmigranten binnen de gemeente verblijven.
  • Stel integratietrajecten ook open voor arbeidsmigranten. De VNG is het eens met dit advies, maar stelt als voorwaarde dat gemeenten hiervoor dan extra middelen nodig hebben.

Meer informatie