Welke standpunt heeft de VNG over de Europese notificatierichtlijn? En welke lobby zet de VNG hierop in? Daar kregen wij diverse vragen over. Het standpunt en de lobby zijn besproken in de VNG-commissie Europa en Internationaal.

Besloten is om de lobby voort te zetten en het dossier nog eens onder de aandacht van de leden te brengen.

Notificatierichtlijn

Op 10 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een Richtlijn handhaving notificatieverplichting onder de dienstenrichtlijn (Notificatierichtlijn). De notificatieplicht is een reeds bestaande verplichting op basis van de Dienstenrichtlijn die in Nederland is omgezet in de Dienstenwet. Een belangrijke wijziging is dat met dit voorstel een voorgenomen maatregel die van invloed is op het dienstenverkeer voorafgaand aan de vaststelling moet worden genotificeerd in plaats van achteraf. Het gaat daarbij om een consultatieperiode van drie maanden.

Kabinetsstandpunt

Het kabinet heeft bij de publicatie van het voorstel een fiche op opgesteld met daarin het Nederlandse standpunt. Zij gaat daarbij ook in op de implicaties van het voorstel voor Nederland.

Standpunt VNG

De VNG heeft ook een position paper geschreven. In dit position paper zijn een aantal punten opgenomen die als doel hebben de regeldruk bij decentrale overheden te beperken.

Beantwoording Kamervragen

De Tweede Kamer heeft de regering vragen gesteld over de gevolgen van de notificatierichtlijn. Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt dat de Nederlandse inzet erop gericht is om de zogenaamde “stand-still-periode” van 3 maanden bovenop de consultatieperiode van 3 maanden te voorkomen. In de algemene oriëntatie die afgelopen mei in EU-verband is aangenomen, is deze stand-still-periode niet meer opgenomen.

Precieze inhoud nog onduidelijk

Op dit moment wordt er door de betrokken EU-instellingen (Europese Commissie, Raad en Europees Parlement) nog onderhandeld over de inhoud van het voorstel. Hoe de bepalingen in de richtlijn na de onderhandelingen komen te luiden is daarom nu nog onduidelijk.

Voortzetting lobby

Ook is het onduidelijk wat de richtlijn precies voor de uitvoeringspraktijk gaat betekenen. Daarover zal VNG met het Rijk in de implementatiefase (waarbij de EU-richtlijn wordt omgezet in de Nederlandse Dienstenwet) overleggen om zicht te krijgen op de gevolgen en de daarmee verbonden kosten.

Meer informatie