De VNG ziet in de laatste begroting van het kabinet-Rutte II kleine stapjes in de goede richting op meerdere voor de gemeenten belangrijke terreinen. ‘Voor grote stappen moet vanzelfsprekend gewacht worden op het regeerakkoord van het volgende kabinet'.

'Een goede samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is voor de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven zeker noodzakelijk’, aldus Jan van Zanen, de voorzitter van de VNG.

Duurzaam

De eerder dit jaar door de gemeenten, de provincies en de waterschappen gezamenlijk gepresenteerde Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ wordt door het ministerie van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu terecht genoemd als een belangrijke regionale aanpak om Nederland klimaatbestendig te maken. Ook in het vandaag tegelijk met de begroting gepresenteerde Deltaplan klimaatadaptatie van de Deltacommissaris wordt erkend dat Rijk en lokale overheden alleen gestructureerd en in gezamenlijkheid de ruimtelijke omgeving waterrobuust en klimaatbestendig kunnen maken.

Zorg

Het kabinet trekt de komende jaren 2 miljard uit voor verpleeghuizen. Begrijpelijk en nodig. Maar in de begroting van VWS staat: ‘Van ziekenhuizen naar zorg in de buurt. Van instelling naar thuis. Van de wachtkamer naar de huiskamer.’ Gemeenten willen dat deze beweging prioriteit blijft houden en dat blijkt niet uit deze begroting. Waar blijft de impuls voor die door het kabinet zo gewenste verschuiving van taken in de zorg?

Veiligheid

De VNG constateert dat ten aan zien van veiligheid in deze begroting het merendeel van de extra middelen wordt ingezet om ontstane achterstanden en urgente knelpunten te verhelpen, met name op het gebied van terrorismebestrijding, cybersecurity en grensbewaking. Tegelijkertijd valt op dat, ook al draaide de Tweede Kamer vorig jaar een vergelijkbaar voorstel terug, weer een bezuiniging wordt voorgesteld op een belangrijke veiligheidspartner, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Daarnaast zien we dat eerder gereserveerde middelen – geen nieuw geld – nu definitief beschikbaar wordt gesteld aan de bestrijding van ondermijning en High Impact Crimes (o.a. overvallen, straatroven en inbraken) en dat er nieuw geld is voor de bestrijding van mensenhandel.

We verwelkomen het wegwerken van het achterstallig onderhoud, maar zien deze begroting bovenal als een open uitnodiging aan de formerende partijen om in het nieuwe regeerakkoord een grotere stap vooruit te zeten met het veiligheidsbeleid.

Gemeentefonds

De beleidsarme begroting betekent dat het accres van het gemeentefonds ook geen grote veranderingen laat zien. Wel noteren we een plus voor 2018. Wat het gemeentefonds daarna gaat doen, zal afhangen van het pakket aan maatregelen waar het nieuwe kabinet mee komt.

 

               

               

Foto's: Sanderella Plak (VNG)    

Meer informatie

Ook interessant voor u?