Neem een geharmoniseerde coördinatieregeling voor het omgevingsrecht op in de Omgevingswet en niet in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit is een van de aanbevelingen in de VNG-reactie.

Harmonisatie

Een coördinatieregeling maakt het mogelijk om grote (en kleine) projecten bestuurlijk soepel te laten verlopen. Deze regeling wordt nu veelvuldig gebruikt via de Wet ruimtelijke ordening (Wro) onder meer door toepassing via de Mijnbouwwet en Elektriciteitswet. Ook vindt er coördinatie plaats via de Tracéwet, Crisis- en Herstelwet, Spoedwet wegverbreding en de Waterwet. Naast deze bijzondere regelingen is er een algemene coördinatieregeling opgenomen in afdeling 3.5 van de Awb. De coördinatieregeling van de Awb moet met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 gaan gelden als de enige coördinatieregeling. Deze regeling wordt nu aangepast en is daartoe in consultatie gebracht. De VNG vindt dat deze uniforme regeling in de Omgevingswet moet worden opgenomen.

Indeplaatsstelling

Provincies en ministeries krijgen dankzij het wetsvoorstel de bevoegdheid om in de plaats tredend van gemeenten besluiten te nemen. Hier kan de VNG kan niet mee instemmen. Deze bevoegdheid gaat voor gemeenten te ver en hoort niet thuis in een algemene regeling. Bovendien ontbreken wettelijke waarborgen voor de inzet ervan. Tot slot krijgen gemeenten ten onrechte de indeplaatsstellingsbevoegdheid niet.

Gemeenten kunnen volgens het wetsvoorstel niet bij de bestuursrechter opkomen tegen het besluit tot in de plaatstelling. Dit beroepsverbod is onacceptabel.

Rechtsbescherming

Het wetsvoorstel betekent voor burgers een verslechtering van de rechtsbescherming. Anders dan in de Wro, is in het wetsvoorstel niet altijd een vlotte en adequate rechtsbescherming gegarandeerd door beroep in eerste en enige aanleg bij de hoogste bestuursrechter. Ook is een uitspraak binnen zes maanden niet meer vanzelfsprekend. Projecten worden daardoor geremd, de coördinatieregeling minder dynamisch en de vrijwillige toepassing minder aantrekkelijk.

Overige kanttekeningen

-    De VNG adviseert de behandeling van bezwaarschriften zoveel mogelijk te centraliseren (één hoorzitting).
-    De reikwijdte van de coördinatieregeling moet worden verduidelijkt.
-    De wederkerigheid tussen overheden om elkaar te kunnen aanspreken bij een gezamenlijk coördinatiebesluit is onvoldoende geregeld: het moet mogelijk zijn medewerking aan de coördinatie af te dwingen.
-    In de voorbereidingsprocedure wordt verwezen naar toepassing van afdeling 3.4 of de in dat artikel genoemde voorbereiding. Inspraak- en rechtsbeschermingsmogelijkheden worden daardoor op elkaar gestapeld. Dit is dubbelop.

Meer informatie