De Tweede Kamer stemt donderdag over het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden. De VNG roept Kamerleden op om de samenvoeging te bezien in de context van het Beleidskader Gemeentelijke Herindeling. Dit naar aanleiding van een amendement dat daartegen ingaat.

De gemeente Landerd, met daarin Zeeland, Schaijk en Reek, wil op 1 januari 2022 fuseren met de gemeente Uden en dan gezamenlijk de nieuwe gemeente Maashorst vormen. Een groep inwoners uit Schaijk ging daartegen in verzet. Zij willen bij Oss aansluiten. De weerstand was zo groot dat ook in Den Haag de fusieplannen opnieuw onder de loep werden genomen. De Kamerleden Özütok en Van der Molen dienden bij het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden een amendement in om de kern Schaijk bij de gemeente Oss te voegen. Op donderdag 25 februari wordt over het stuk gestemd.

Beleidskader Gemeentelijke Herindeling

De gemeenten Uden en Landerd stuurden de Kamer op 18 februari een reactie waarin zij beargumenteerd oproepen het amendement niet te steunen. De gemeente Landerd voegde daar ook een brief met bijlagen aan toe waarin zij aantoonde hoe het Beleidskader Gemeentelijke Herindeling is gevolgd. De ontwikkelingen in dit dossier zijn voor de VNG aanleiding er op te wijzen dat wij er grote waarde aan hechten dat de lokale democratie zijn werk kan doen. We roepen de Kamer daarom op deze samenvoeging te bezien in de context van het Beleidskader Gemeentelijke Herindeling. Het amendement van de leden Van der Molen en Özütok sluit niet aan bij dat Beleidskader.

Het is voor alle gemeenten van wezenlijk belang dat zij erop kunnen vertrouwen dat een herindeling van onderop, waarbij het Beleidskader is gevolgd, in de verdere politieke besluitvorming geen averij oploopt. Gemeenten zijn per slot van rekening het best in staat alle betrokken aspecten, waaronder draagvlak, te wegen in het democratische besluitvormingsproces.

Meer informatie