Voor de zomer heeft de VNG van de minister van BZK ter consultatie het concept wetsvoorstel ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’ ontvangen. Na bespreking in de commissie Raadsleden en Griffiers en de commissie Financiën heeft de VNG bijgaande reactie aan de minister van BZK verzonden.

De VNG is het eens met de minister dat een slapende en sluimerende rekenkamer(functie) onwenselijk is. De VNG nodigt de minister van BZK (nogmaals) uit om samen te bezien met welke acties we de bijdrage van lokale rekenkamer(functie)s kunnen vergroten. Hierbij wil de VNG de resultaten van de werkgroep lokale rekenkamers betrekken.

Verder wijzen we de minister van BZK op een aantal aannames achter het wetsvoorstel zoals:

  •     Het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing van de financiële impact van het wetsvoorstel
  •     Het aansturen op gemeenschappelijke rekenkamers uit efficiency overwegingen

Voor de VNG is het van belang dat gemeenten kunnen aansluiten bij de lokale identiteit en op die manier verbinding en doorwerking van rekenkameronderzoek stimuleren.

Meer informatie