Op 1 februari is de Aanvullingswet Grondeigendom aan de Tweede Kamer gestuurd. De VNG heeft hierop een reactie ingediend. De Tweede Kamer behandelt de wet in april.

Het voorstel vult de Omgevingswet aan en vervangt onder meer de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet, de Wet inrichting landelijk gebied en delen van de Wet ruimtelijke ordening. Hieronder leest u de reactie van de VNG.

Voorkeursrecht, onteigening, kavelruil en kostenverhaal

De VNG heeft een aantal gewenste wijzigingen en verbeteringen op de onderwerpen voorkeursrecht, onteigening, kavelruil en kostenverhaal benoemd. De belangrijkste punten zijn:

  • Geen mogelijkheid creëren om onder het voorkeursrecht uit te komen wanneer een eigenaar zaken doet met een zelfrealisator
  • Maak de onteigeningsprocedure niet langer door het toevoegen van beroep in twee instanties, beperk het beroep tot de Raad van State
  • De criteria profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid zijn niet van toepassing bij het sluiten van een anterieure overeenkomst over kostenverhaal. Dat staat niet helder in de wet
  • Behoud de mogelijkheid om kostenverhaalsregels in het omgevingsplan op te nemen, ook wanneer er een anterieure overeenkomst is gesloten. Dat voorkomt problemen met het kostenverhaal wanneer de eigenaar failliet gaat of de grond doorverkoopt

Deze punten zijn mede namens de Vereniging van Grondbedrijven ingediend.

Financiële tegemoetkoming

Een ander belangrijk punt dat is aangekaart gaat over financiële aspecten. Enerzijds over financiële compensatie om negatieve effecten van een ruimtelijk initiatief te compenseren en anderzijds om gewenste, maar onrendabele ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Het verzoek van de VNG wordt gedeeltelijk ondervangen door de Nota van wijziging die op 27 maart jl. naar de Kamer is gestuurd. Op basis van dit wijzigingsvoorstel kunnen hierover afspraken worden gemaakt in anterieure overeenkomsten. Maar dit voorstel gaat wat ons betreft niet ver genoeg, VNG wil dat er ook een publiekrechtelijke basis komt om compenserende maatregelen te vragen.

Dit punt is mede namens het IPO en de UvW ingediend.

Meer informatie